Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình"Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra" vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 tỉnh Yên Bái

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình"Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra" vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 tỉnh Yên Bái.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình"Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra" vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 tỉnh Yên Bái

File đính kèm: