Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông báo Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới, tỉnh Yên Bái.

Thông báo Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới, tỉnh Yên Bái.

Thông báo Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới, tỉnh Yên Bái.

File đính kèm: