Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File đính kèm: