Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng; bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM KHÔNG PHẢI CÂY LẤY GỖ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Sản lượng, quy cách, chất lượng

Phân loại

Đơn giá bồi thường (đồng)

1

Cây vải ta

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

60 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

650.000

 

 

Cây

40 kg quả (ĐK tán 3m)

B

400.000

 

 

Cây

< 40 kg quả (1m < ĐK tán < 2m)

C

260.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

D

130.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 250 cây/ha.

E

30.000

2

Cây vải thiều

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

60 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

900.000

1

 

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

B

650.000

 

 

Cây

30 kg quả (1m < ĐK tán <2m)

C

400.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

D

200.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bng cành chiết, ghép. Mật độ 450 cây/ha.

F

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bng hạt. Mật độ 450 cây/ha.

E

20.000

3

Táo, mơ, mận, móc thép

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán >3m)

A

260.000

 

 

Cây

30 kg quả (1m< ĐK tán <3m)

B

160.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 650 cây/ha.

D

15.000

4

Lê, đào, na, lựu

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 20 kg quả (ĐK tán >3m)

A

400.000

 

 

Cây

20 kg quả (ĐK tán <3m)

B

260.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

130.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 600 - 1.000 cây/ha.

D

15.000

5

Nhãn

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

80 kg quả (ĐK tán 3m)

A

1.900.000

 

 

Cây

> 50 kg quả (ĐK tán <3m)

B

1.500.000

 

 

Cây

50 kg quả (1m < ĐK tán < 2m)

C

1.300.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

D

400.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 200 cây/ha

E

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 -2 năm bằng hạt. Mật độ 200 cây/ha

F

15.000

6

Hồng các loại

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

900.000

 

 

Cây

30 kg quả (ĐK tán <3m)

B

650.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

400.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 280 cây/ha

D

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1-2 năm bằng hạt. Mật độ 280 cây/ha

E

15.000

7

Mít

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK gốc 30 cm)

A

600.000

 

 

Cây

30 kg quả (ĐK gốc <30 cm)

B

400.000

 

 

Cây

Sp bói, mới bói

C

200.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 250 cây/ha

D

15.000

8

Thị, trứng gà, vú sữa, chay

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK gốc 30 cm)

A

260.000

 

 

Cây

30 kg quả (ĐK gốc <30cm)

B

100.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

26.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 200 - 300 cây/ha.

D

15.000

9

Ổi, dâu da, roi

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán  3m)

A

330.000

 

 

 

30 kg quả (2m < ĐK tán < 3m)

B

210.000

 

 

 

Sắp bói, mới bói

C

80.000

 

 

 

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 300 cây/ha

D

15.000

10

Xoài, muỗm, quéo

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

520.000

 

 

Cây

30 kg quả (2m < ĐK tán < 3m)

B

260.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

130.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 500 cây/ha.

D

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1-2 năm bằng hạt. Mật độ 500 cây/ha.

E

15.000

11

Cam, quýt các loại

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

900.000

 

 

Cây

30 kg quả (1m < ĐK tán < 3m)

B

650.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

390.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 600 cây/ha

D

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng hạt. Mật độ 600 cây/ha

E

15.000

12

Chanh, quất, quất hồng bì

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 15 kg quả (ĐK tán 3m)

A

260.000

 

 

Cây

15 kg quả (ĐK tán <3m)

B

130.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 1.000 cây/ha

D

15.000

13

Đu Đủ

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 20 kg quả (ĐK gốc 30 cm)

A

200.000

 

 

Cây

20 kg quả (10 cm < ĐK gốc <30 cm)

B

130.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

40.000

 

 

Cây

Mới trồng. Mật độ 4.000 cây/ha

D

10.000

14

Sấu, Trám đen, trám trắng

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 40 kg quả (ĐK gốc 30cm)

A

600.000

 

 

Cây

40 kg quả (15cm < ĐK gốc < 30cm)

B

400.000

 

 

Cây

Sp bói, mới bói

C

100.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 cây/ha

D

20.000

15

i, bòng, phật thủ

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 50 kg quả (ĐK tán 3m)

A

650.000

 

 

Cây

50 kg quả (2m < ĐK tán < 3m)

B

450.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

260.000

 

 

Cây

Mới trồng 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 400 cây/ha

D

50.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng hạt. Mật độ 400 cây/ha

E

15.000

16

Khế, nhót

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 15 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

120.000

 

 

Cây

15 kg quả (ĐK tán 3m)

B

80.000

 

 

Cây

Sp bói, mi bói

C

40.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 500 - 600 cây/ha

D

15.000

17

Dâu ăn quả, lấy lá

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

ĐK gốc trên 2 cm

A

26.000

 

 

Cây

1 cm < ĐK gốc 2 cm

B

13.000

 

 

Cây

Mới trồng. Mật độ 12.000 cây/ha

C

5.000

18

Trẩu, Sở, lai, dọc, bứa

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 30 kg qu(ĐK gốc >30 cm)

A

120.000

 

 

Cây

30 kg quả (15cm < ĐK gốc 30 cm)

B

80.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

40.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 - 500 cây/ha.

D

15.000

19

Bồ kết

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 30 kg qu(ĐK tán > 3m)

A

260.000

 

 

Cây

30 kg quả (2m< ĐK tán 3m)

B

200.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

80.000

 

 

Cây

Mới trồng 1-2 năm. Mật độ 400 - 500 cây/ha.

D

15.000

20

Cà phê

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 5 kg quả tươi (ĐK tán > 3m)

A

65.000

 

 

Cây

5 kg quả tươi (ĐK tán 3m)

B

40.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

26.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 năm. Mật độ 4.000 cây/ha.

D

10.000

21

Dừa

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 40 quhoặc cao trên 5 m

A

330.000

 

 

Cây

40 quả hoặc cao 5 m

B

260.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói (6-7 tuổi)

C

130.000

 

 

Cây

Mới trồng 2-5 năm

D

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 năm. Mật độ 180 - 250 cây/ha.

E

35.000

22

Cau

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 15 kg quả hoặc cao > 5m

A

220.000

 

 

Cây

15 kg quả hoc cao 5m

B

130.000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói (6-7 tuổi)

C

65.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 500 - 600 cây/ha.

D

20.000

23

Cọ lp nhà

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Từ 5 đến 10 tuổi (cao 8m)

A

130.000

 

 

Cây

Trên 10 tuổi (cao > 8m)

B

80.000

 

 

Cây

Dưới 5 tuổi, cao dưới 2,5 m

C

50.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 - 500 cây/ha.

D

20.000

24

Chè vùng thấp

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

> 8 tấn/ha/năm (ĐK tán >1m)

A

23.000

 

(Đối với giống chè Bát Tiên, Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên được nhân thêm hệ s1,3 lần đơn giá này)

m2

Từ 5 tấn - 8 tn/ha/năm (ĐK tán 0,7 đến 1m)

B

17.000

 

m2

< 5 tấn/ha/năm (ĐK tán 0,5 đến 0,7 m)

C

13.000

 

m2

Mới trồng 2-3 năm (ĐK tán < 0,5m). Mật độ 18.000 cây/ha

D

10.000

 

m2

Mới trồng 1 năm. Mật độ 18.000 cây/ha

E

5.000

25

Chè tuyết Shan vùng cao

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây cổ thụ

A

1.900.000

 

 

Cây

Sản lượng từ 30 kg/cây/năm (ĐK tán 3m)

B

650.000

 

 

Cây

Sản lượng < 30kg/cây/năm (ĐK tán < 3m)

C

390.000

 

 

Cây

Mới trồng 3 - 5 năm

D

130.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm (chè hạt). Mật độ 3.000 cây/ha.

E

12.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm (chè cành). Mật độ 16.000 cây/ha.

F

5.000

26

Sơn ta

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

> 5 năm (ĐK tán 3m)

A

65.000

 

 

Cây

Từ 3 - 5 năm (ĐK tán < 3m)

B

40.000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 2.500 cây/ha.

C

15.000

27

Cây Sơn tra

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây trồng đã cho thu hoạch trên 5 năm trở lên

A

710.000

 

 

Cây

Cây trồng đã cho thu hoạch từ 1 năm đến 5 năm

B

150.000

 

 

Cây

Cây trồng từ 1 năm trở lên đến khi thu hoạch

C

27.500

 

 

Cây

Cây mới trồng dưới 1 năm (có ĐK gốc dưới 2 cm) Mật độ tối đa 1.660 cây/ha.

D

12.000

28

Cây Thanh long

 

 

 

 

*1

(Khóm có từ 3 - 4 hom giống)

Khóm

Trên 4 năm tuổi, có sản lượng quả trên 20kg/năm

A

200.000

 

 

Khóm

Dưới 4 năm tuổi, có sản lượng quả dưới 20kg/năm

B

100.000

 

 

Khóm

Mới trồng dưới 1 năm. Mật độ tối đa 1.100 gốc/ha

C

50.000

 

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Sản lượng, quy cách, chất lượng

Phân loại

Đơn giá bồi thường (đồng)

1

Cây sắn củ

 

Mật độ 10.000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại

Cây

Trên 9 tháng tuổi, hỗ trợ khai thác

A

2.000

 

 

Cây

Từ 4 đến 9 tháng tuổi

B

5.000

 

 

Cây

Dưới 4 tháng tuổi.

C

3.000

2

Dứa

 

Mật độ 45.000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Từ 5 cây, mỗi cây có 10 lá

A

10.000

 

 

Khóm

< 5 cây, mỗi cây có < 10 lá

B

8.000

 

 

Khóm

Mới trồng

C

3.000

3

Mía

 

Mật độ 25.000 - 30.000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Trên 9 tháng tuổi, hỗ trợ

A

4.000

 

 

Khóm

Từ 7 đến 9 tháng tuổi

B

8.000

 

 

Khóm

Từ 4 đến 6 tháng tuổi

C

12.000

 

 

Khóm

< 4 tháng tuổi, tối thiểu 3 cây/khóm

D

5.000

4

Chuối

 

Mật độ 1.500 - 2.000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Có 1 cây mẹ + 2 cây con cao > 1m

A

40.000

 

 

Khóm

Có 1 cây mẹ + 1 cây con cao > 1m

B

30.000

 

 

Khóm

Mới trồng, đánh đi trồng lại

C

10.000

5

Sắn dây, củ mài

Mật độ 2.500 cây

 

 

 

(Sắn dây tính gấp 2 lần đơn giá này)

Gốc

Từ 6 - 10 tháng tuổi, hỗ trợ khai thác

A

10.000

 

Gốc

Dưới 6 tháng tuổi

B

30.000

6

Khoai các loại, củ đậu, củ từ, đao, dong riềng, gừng, nghệ

 

 

 

- Phân loại

m2

Đã có củ, hỗ trợ khai thác

A

4.000

 

 

m2

Mới trồng dưới 3 tháng

B

6.000

7

Các loại rau

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Rau xanh tốt, năng suất, chất lượng (xu hào, cà chua,...)

A

20.000

 

 

m2

Rau thường

B

10.000

8

Đậu đũa, đậu cô ve

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại xanh tốt, năng suất > 5kg

A

10.000

 

 

m2

Loại bình thường

B

7.000

9

Các loại rau quả leo giàn

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Mỗi khóm có 3 gốc trở lên

A

75.000

 

 

Khóm

Khóm có 1- 2 gốc

B

50.000

10

Dưa hấu, dưa lê, dưa bở, bí đỏ

 

 

 

 

Khóm

Sản lượng >= 4 kg/khóm

A

30.000

 

 

Khóm

Sản lượng <= 4 kg/khóm

B

20.000

 

 

Khóm

Mới trồng (3.500-4.000 khóm/ha)

C

15.000

11

Dưa chuột

 

 

 

 

 

 

m2

Sản lượng >= 3 kg/m2

A

20.000

 

 

m2

Sản lượng <= 3 kg/ m2

B

15.000

 

 

m2

Mới trồng (40.000-50.000 hốc/ha)

C

10.000

12

Trầu không

 

 

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Diện tích giàn 4 m2

A

80.000

 

 

Khóm

Diện tích giàn < 4 m2

B

40.000

13

Lạc, vừng, đỗ các loại

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại xanh tốt, năng suất cao 3 tấn/ha

A

8.000

 

 

m2

Loại bình thường < 3 tn/ha

B

5.000

14

Lúa nước

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại năng suất từ 4 tấn/ha trở lên

A

5.000

 

 

m2

Loại năng suất < 4 tấn/ha

B

4.000

16

Lúa nương

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại năng suất 1 tấn/ha

A

3.000

 

 

m2

Loại năng suất < 1 tấn/ha

B

2.000

17

Ngô

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại năng suất 3 tấn/ha

A

4.000

 

 

m2

Loại năng suất < 3 tấn/ha

B

3.000

18

Cỏ voi và các loại cỏ chăn nuôi khác

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại xanh tốt, trồng trên 1 năm

A

5.000

 

 

m2

Loại trồng dưới 1 năm

B

10.000

 

PHỤ LỤC SỐ 03

BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM LẤY GỖ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

S TT

Loại cây

Đơn vị tính

Sản lượng, quy cách, chất lượng

Phân loại

Đơn giá bồi thường (đồng)

1

Tre, mai, diễn, luồng

 

 

 

 

Cây

Cây bánh tẻ, cây già hỗ trợ công chặt (Riêng cây tre gai htrợ công chặt gp đôi)

A

8.000

 

 

Cây

Cây non

B

13.000

2

Cây vầu, hóp

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây bánh tẻ, cây già hỗ trợ công chặt

A

5.000

 

 

Cây

Cây non

B

10.000

3

Cây song, mây

 

 

 

 

 

 

Khóm

Khóm có trên 5 gốc, cây già

A

40.000

 

 

Khóm

Khóm có từ 3-5 gốc

B

30.000

 

 

Khóm

Khóm mới trồng dưới 1 năm (chưa ra nhánh, mật độ 4.000 cây/ha)

C

10.000

4

Nứa các loại

 

 

 

 

 

 

Cây

Cây già

A

500

 

 

Cây

Cây non

B

1.000

5

Cây quế

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây trên 10 tuổi, ĐK gốc > 15 cm (hỗ trợ công khai thác)

A

26.000

 

 

Cây

Cây từ 5 - 10 năm tui (ĐK gốc từ 10 -15 cm)

B

130.000

 

 

Cây

Cây từ 3 - 5 năm tuổi (ĐK gốc >2,5 cm)

C

65.000

 

 

Cây

Cây trng từ 1 - 3 năm tuổi. Mật độ 5.000 cây/ha.

D

8.000

6

Bồ đề

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây trên 7 tuổi (hỗ trợ công khai thác)

A

7.000

 

 

Cây

Từ 5 - 7 tuổi (ĐK gốc 5 - 8 cm)

B

20.000

 

 

Cây

Cây dưới 5 tuổi.
Mật độ 3.000 - 4.000 cây/ha.

C

7.000

7

Bạch đàn, keo, mỡ, xoan

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây trên 6 tuổi (hỗ trợ công khai thác)

A

7.000

 

 

Cây

Cây trên 3 tuổi - 6 tui, ĐK gốc 12 cm

B

20.000

 

 

Cây

Cây từ 2 - 3 năm tuổi, ĐK gốc < 12 cm

C

13.000

 

 

Cây

Cây 1 - 2 năm tuổi.
Mật độ 1.660 - 2.000 cây/ha.

D

10.000

8

Thông, sa mộc

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây trên 15 năm tuổi, ĐK gốc 20 cm (hỗ trợ công chặt)

A

10.000

 

 

Cây

Cây từ 10 -15 tuổi, ĐK gốc < 20 cm

B

26.000

 

 

Cây

Cây từ 5 -10 năm tuổi

C

13.000

 

 

Cây

Cây dưới 5 năm tuổi.
Mật độ 1.660 cây/ha

D

10.000

9

Cây rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây có ĐK gốc > 20 cm (hỗ trợ công chặt)

A

10.000

 

 

Cây

Cây có ĐK gốc từ 10 - 20 cm

B

26.000

 

 

Cây

Cây có ĐK gốc < 10 cm

C

7.000

10

Măng tre Bát độ

 

 

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Khóm có 3 gốc trở lên (ĐK gốc > 7cm)

A

200.000

 

 

Khóm

Khóm có dưới 3 gốc

B

130.000

 

 

Khóm

Khóm mới trồng.
Mật độ 830 - 900 cây/ha

C

40.000

 

PHỤ LỤC SỐ 04

BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HOA, CÂY CẢNH, CÂY DƯỢC LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

S TT

Loại cây

Đơn vị tính

Sản lượng, quy cách, chất lượng

Phân loại

Đơn giá bồi thường (đồng)

 

 

 

 

 

 

1

Cây hoa, cây cảnh trồng dưới đất

 

 

-

Loại thân gỗ, trồng đơn lẻ (nthân gỗ)

 

 

 

- Phân loại

Cây

Cây có ĐK gốc từ 20 cm

A

65.000

 

 

Cây

Cây có ĐK gốc < 20 cm

B

50.000

 

 

Cây

Cây mới trồng 1 - 2 năm tui (mật độ tối đa 20.000 cây/ha)

C

20.000

 

Loại thân mềm, dây leo

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Đường kính cây hoặc khóm từ 20 cm trở lên

A

50.000

 

 

m2

Đường kính cây hoặc khóm < 20 cm

B

30.000

 

 

m2

Mới trồng dưới 1 năm tuổi

C

13.000

2

Cây hoa, cây cảnh họ thân thảo, khóm bụi

 

 

 

 

Khóm

Khóm xanh tốt, có từ 5 gốc trở lên

A

50.000

 

 

Khóm

Loại khóm có 3 đến 5 gốc

B

40.000

 

 

Khóm

Loại khóm mới trồng dưới 1 năm

C

10.000

3

Cây hoa, cây cảnh trồng trong chậu

 

 

 

- Phân loại

Chậu

Chậu đường kính từ 1 m

A

30.000

 

 

Chậu

Chậu có ĐK 0,5 m < ĐK < 1m

B

20.000

 

 

Chậu

Chậu có ĐK 0,5 m

C

10.000

4

Cây hoa hồng

 

 

 

 

 

- Phân loại

Cây

Đã cho thu hoạch trên 2 năm tuổi, năng suất từ 10 bông/cây/năm trở lên

A

20.000

 

 

Cây

Trồng 1-2 năm đã cho thu hoạch năng suất từ 5-7 bông/cây/năm

B

12.000

 

 

Cây

Cây mới trng, đã phân mm cành mới (mật độ tối đa 50.000 cây/ha)

C

5.000

5

Cây trồng làm hàng rào (xương rồng, ô rô, râm bụt,...)

 

 

 

 

- Phân loại

m

Loại xanh tốt

A

15.000

 

 

m

Loại mới trồng dưới 1 năm

B

10.000

6

Các loại cây dược liệu (huyết dụ, đinh lăng, múa dò, đơn đỏ, lưỡi h, thiên niên kiện, giảo cổ lam, cây mật gấu, cây ích mẫu, cây khôi,...)

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Từ 3 năm tuổi trở lên, cây xanh tốt, cho năng suất, sản lượng cao

A

50.000

 

 

m2

Từ 2 năm đến dưới 3 năm tuổi

B

30.000

 

 

m2

Mới trồng dưới 2 năm tuổi

C

10.000

7

Cây Mạch môn

 

 

 

 

 

- Phân loại

m2

Loại xanh tốt, năng suất cao (chiều dài lá > 20 cm; chiều rộng lá > 0,3 cm)

A

40.000

 

 

m2

Loại bình thường 1 năm tuổi

B

25.000

 

File đính kèm: