Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 13/1/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút đối với cơ quan báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nhuận bút đối với tác phẩm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử

1. Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử được quy định như sau:

a) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

6

2

Tranh

6

3

Ảnh

6

4

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

 

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

6

Sáng tác văn học (thơ, văn)

18

7

Nghiên cứu

18

 

b) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo nói:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn nghe đài

6

2

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

3

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

4

Sáng tác văn học (thơ, truyện)

18

5

Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục

18

6

Tọa đàm, giao lưu

30

 

c) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo hình:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn xem truyền hình

6

2

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

3

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

4

Sáng tác văn học (thơ, truyện)

18

5

Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục

18

6

Tọa đàm, giao lưu

30

 

d) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo điện tử:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

6

2

Tranh

6

3

Ảnh

6

4

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

 

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

6

Sáng tác văn học (thơ, văn)

18

7

Nghiên cứu

18

8

Trực tuyến

Media

30

 

2. Cách tính nhuận bút:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Trong đó:

- Mức hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút.

- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là tiền lương cơ sở).

Nhuận bút tài liệu không kinh doanh

1. Khung nhuận bút đối với tài liệu không kinh doanh căn cứ vào thể loại, chất lượng, số lượng tính theo tỷ lệ phần trăm (%) được quy định cụ thể như sau:

Nhóm

Thể loại

Tỷ lệ phần trăm (%)

I

Tài liệu không kinh doanh thuộc thể loại sáng tác

 

1

 Sách tranh, sách ảnh

7 - 10%

2

Sách nghiên cứu lý luận về chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục

10 - 17%

3

Sách khoa học – công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học

9 - 16%

4

Sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục, khoa học – công nghệ

7 – 11%

II

 Tài liệu không kinh doanh thuộc thể loại cải biên, chuyển thể, sưu tầm, tuyển tập, hợp tuyển

4 - 9%

III

Tài liệu không kinh doanh thuộc thể loại dịch

 

1

Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài

7 - 10%

2

Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

5 - 10%

3

Dịch từ một ngôn ngữ nước ngoài sang một ngôn ngữ nước ngoài khác

10 - 16%

4

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

10 - 14%

5

Dịch từ tiếng dân tộc thiểu số này sang tiếng dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam

13 - 17%

6

Dịch từ chữ Hán Nôm hoặc tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt

10 - 14%

IV

Băng, đĩa CD ROM thay sách và kèm theo sách

9 - 12%

V

Bản đồ

6 -  22%

 

Phương thức tính nhuận bút

Nhuận bút đối với tài liệu không kinh doanh được tính như sau:

Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x số lượng in

Trong đó:

 a) Tỷ lệ phần trăm (%) là tỷ lệ trả nhuận bút

 b) Giá thành sản xuất là tổng chi phí của tài liệu không kinh doanh không bao gồm chi phí phát hành.

c) Số lượng in là số lượng ghi trong Giấy phép do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái hoặc Quyết định xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp.

 

File đính kèm: