Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho ngưòi nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 23/2/2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 03/01/2017.

Trong đó quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho ngưòi nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với cấp phép do cơ quan địa phưong thực hiện:

* Đối tượng nộp lệ phí: Là người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tô chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

* Mức thu lệ phí:

SỐ TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí cấp giấy phép lao động

Đồng/1 giấy phép

400.000

2

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động

Đồng/1 giấy phép

300.000

 

* Quản lý sử dụng lệ phí thu được: Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

File đính kèm: