Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lệ phí đăng ký kinh doanh

Ngày 23/2/2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 03/01/2017.

Trong đó quy định lệ phí đăng ký kinh doanh:

* Đối tượng nộp lệ phí: Là khoản thu đối với hộ gia đình, họp tác xã, liên hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Mức thu lệ phí:

Số

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

1

Cấp mới, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký Họp tác xã do ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy đăng ký kinh doanh

Đồng/lần

100.000

2

Cấp mới, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký Họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy đăng ký kinh doanh

Đồng/lần

200.000

II

Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Đồng/lần

10.000

 

* Quản lý, sử dụng lệ phí thu được: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, nộp 100% sổ lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

 

 

File đính kèm: