Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình

17/09/2023 07:08:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Những năm qua, chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã có 18 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao

Tân Bình là một trong 11 thôn của xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Toàn thôn có 193 hộ, 713 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh chiếm 99,8%.  Chi bộ thôn được thành lập từ tháng 3/1975, đến nay chi bộ có 21 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 20 đồng chí, đảng viên nữ 5 đồng chí, đảng viên trẻ tuổi 03 đồng chí.

Trong những năm qua, Chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể thôn Tân Bình luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, với tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch chuyên đề hằng năm và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đồng thời tổ chức cho đảng viên thảo luận về những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết đại hội của Đảng bộ xã Tân Hương nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân, tỷ lệ đoàn viên, hội viên được học tập, phổ biến đạt 97%.

Để cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch toàn khóa, chuyên đề, hằng năm chi bộ đã thảo luận thực hiện đồng bộ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề đột phá của địa phương như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Chi bộ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban chi ủy và quy định rõ lộ trình thực hiện, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo lời Bác gắn với triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Hằng năm, căn cứ vào Nghị quyết của chi bộ, các nội dung được nghiên cứu học tập về tư tưởng, đạo đức của Bác, 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hằng năm, từng đồng chí đề ra các nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo Bác. Kết quả cam kết, đăng ký của cá nhân được chi bộ thường xuyên đánh giá qua các kỳ sinh hoạt.

Qua việc học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc, nắm vững, quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị, từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức đạo đức. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong chi bộ. Có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng cấp trên với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Tổ chức đưa nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2022 “Học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện những nội dung cán bộ, đảng viên đã đăng ký “học tập” và “làm theo” Bác. Qua đó, chất lượng, nội dung sinh hoạt ở chi bộ đã được nâng lên rõ rệt. Trong sinh hoạt chi bộ đã bàn và quyết định được những nhiệm vụ mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm. Nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng lên. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đảng viên, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, quyết tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, chi bộ kết nạp 01 đảng viên mới. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%. Tập thể Chi bộ thôn Tân Bình 03 năm liền (2019, 2020, 2021) được Đảng bộ cấp trên đánh giá, xếp loại là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.  

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn nghiêm túc triển khai tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới... thông qua nhiều phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng. Qua các hoạt động phong trào đã thu hút 100% đoàn viên, hội viên tham gia. Hằng năm, 100% các chi hội đoàn thể đều đạt vững mạnh toàn diện.

Về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế, quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn. Năm 2021, thôn Tân Bình về đích Nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 42 triệu đồng/người/năm. Đến nay, thôn đã có 18 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao, mỗi năm từ 200 - 500 triệu đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương như hộ: ông Tạ Minh Duật, Lương Văn Yên, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Linh...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được thôn quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 4,12% xuống còn 2,06%; trên 98% hộ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Huy động bà con nhân dân tự đóng góp và ủng hộ trên 2 tỷ đồng, trên 560 ngày công lao động xây tường rào, khuôn viên, sân và xây Nhà văn hóa thôn khang trang và đầy đủ các trang thiết bị; vận động 45 hộ dân hiến 12.000 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa. Nhân dân trong thôn đóng góp và ủng hộ được trên 90 triệu đồng để triển khai thực hiện chương trình “thắp sáng đường quê”; nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu ủng hộ từ 3 triệu đến 5 triệu đồng: Tiêu biểu như đảng viên Lương Văn Tuyến, Lương Văn Hảo, Trần Quang Trung. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao từng bước đi vào chiều sâu. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

Có thể khẳng định, qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thôn Tân Bình có chuyển biến tích cực, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều phong trào, cuộc vận động được thực hiện hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Dân chủ cơ sở được nâng lên rõ rệt. Ý thức, trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được phát huy có hiệu quả. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lương Văn Hảo - Bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương cho biết: Kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở chi bộ thôn chúng tôi là cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. 

Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 

Năm là, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. 

Bảy là, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tám là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nêu gương.

333 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h