Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

09/07/2019 10:18:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường quản lý đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản

Ngày 26/6/2019, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước Yên Bái, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020; ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận buổi làm việc với một số nội dung sau:

Đánh giá chung

Đầu tư công và giải ngân xây dựng cơ bản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nỗ lực trong việc vận động, thu hút, lồng ghép các nguồn vốn và tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như thực hiện giao kế hoạch sớm các nguồn vốn; đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân trong 6 tháng đầu năm còn chậm và chưa đạt yêu cầu đề ra; tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án của một số dự án khởi công mới còn chậm; công tác thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán ở một số sở, ngành, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên do chủ đầu tư chưa xác định đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình; việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư không thường xuyên, thiếu chặt chẽ, chưa cương quyết và quyết liệt; nhà thầu không bố trí đủ tài chính, nhân lực, thiết bị thi công như cam kết; công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn chưa thường xuyên, kịp thời và chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình; nhiều địa phương chưa tích cực trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác phân giao vốn của các địa phương còn chậm; năng lực của một số đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế nên một số sự án phải điều chỉnh thiết kế, dự toán làm kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn.

Việc để tiến độ chuẩn bị dự án, tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn chậm thuộc trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư; các sở, ban, ngành liên quan; các địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Những nhiệm vụ trong thời gian tới

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 592/UBND-XD ngày 18/3/2019 (về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2019); Văn bản số 900/UBND-XD ngày 12/4/2019 (về việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái); Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/5/2019 (về nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái).

 2. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết việc triển khai thực hiện các dự án và kế hoạch giải ngân các dự án được giao (bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, thanh quyết toán, hoàn thành bàn giao công trình…) xong trước ngày 30/6/2019 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo triển khai; trong đó lưu ý đến kế hoạch khắc phục tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giải pháp bù tiến độ các dự án bị chậm tiến độ thi công theo kế hoạch.

3. Về các mốc thời gian thực hiện: Các đơn vị chủ đầu tư lập tiến độ thi công và giải ngân để đến ngày 30/9/2019 phải hoàn thành giải ngân đạt 75% kế hoạch vốn đã giao năm 2019. Đối với dự án khởi công mới năm 2019, đến ngày 05/7/2019 phải hoàn thành các thủ tục đầu tư để lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công công trình; dự án nào chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư để lựa chọn nhà thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thực hiện điều chuyển nguồn vốn cho các dự án khác đã có khối lượng hoàn thành và nhu cầu vốn để thanh, quyết toán theo quy định. Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chậm triển khai dự án.

4. Việc tạm ứng giải ngân, thanh quyết toán vốn phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành; Giao Kho bạc nhà nước Yên Bái rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý các đơn vị chủ đầu tư thực hiện việc thu hồi vốn tạm ứng không đúng quy định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư theo quy định.

5. Các đơn vị chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất, xây dựng lại tiến độ giải phóng mặt bằng cho từng dự án theo các mốc thời gian cụ thể, có giải pháp bù lại tiến độ giải phóng mặt bằng đã bị chậm. Người đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn mình quản lý.

6. Đối với một số dự án, công trình trọng điểm cần lưu ý:

- Dự án Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên: Chủ đầu tư cần xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết và phối hợp với thành phố Yên Bái thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để khởi công công trình vào dịp 02/9/2019;

- Dự án Đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Chủ đầu tư xây dựng lại tiến độ giải phóng mặt bằng chi tiết, trong đó ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng của các khu tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho các hộ dân bị thu hồi đất; cơ bản hoàn thành phương án đền bù trong tháng 7/2019.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm: Chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái xem xét, xác định lại tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công;

- Dự án chỉnh trị tổng thể kè ngòi Thia (giai đoạn 2): Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước ngày 15/7/2019.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị chủ đầu tư tiến hành rà soát lại các nguồn vốn đã bố trí cho các dự án trong kế hoạch năm 2019; tham mưu thực việc điều chỉnh nguồn vốn đã bố trí của các dự án chậm tiến độ sang cho các dự án có tiến độ giải ngân cao, dự án cần đẩy nhanh tiến độ, dự án thiếu vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2019.

8. Về kế hoạch đầu tư công năm 2020: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó lưu ý xác định các mốc thời gian cụ thể làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

484 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h