Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Yên Bái tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin

23/11/2019 08:10:05 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Ảnh minh họa

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân thuộc phạm vi  quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Xây dựng và công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục được tiếp cận có điều kiện trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh/Trang thông tin điện tử của ngành/huyện.

Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; cập nhật cơ sở giữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin được đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu, kết nối với mạng điện tử và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

Trang bị các thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin và thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật, đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó: Chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số liệu thông tin được yêu cầu, số liệu thông tin đã cung cấp, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do…); Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 15/12/2019./.

473 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h