Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh

20/04/2021 07:23:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa có Quyết định 667/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Văn phòng Công chứng Vũ Bích Huệ, thành phố Yên Bái.

Trong đó quy định nguyên tắc cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng như sau: Việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu công chứng phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời. Các hoạt động cung cấp, cập nhật, tra cứu, sử dụng thông tin công chứng theo Quy chế này là một hoạt động nghiệp vụ công chứng; không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người yêu cầu công chứng. Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu công chứng phù hợp với quy định của pháp luật. Việc nhập, sửa chữa, xóa thông tin phải được ghi nhận bằng nhật ký tự động đã được thiết kế sẵn trong Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng. Việc cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng phải bảo đảm an toàn, bảo mật và an ninh thông tin.

Những hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cấp tài khoản truy cập cho cá nhân, tổ chức không phải là đối tượng được cấp tài khoản; truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng bằng tài khoản của người khác hoặc cho người khác sử dụng tài khoản của mình đê truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng khi chưa được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng; tiết lộ tài khoản của cơ quan, đơn vị, của tổ chức hành nghề công chứng cho người không có trách nhiệm, thẩm quyền.

Truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng để thực hiện các công việc không được giao; sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin trong Cơ sở dữ liệu công chứng vào những mục đích trái pháp luật, mục đích khác không phục vụ cho hoạt động công chứng của tổ chức mình hay hoạt động quản lý nhà nước về công chứng.

Không cập nhật hoặc cập nhật thông tin không kịp thời, không chính xác; có hành vi ngăn cản việc cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu công chứng.

Sửa đổi, xóa bỏ thông tin trong Cơ sở dữ liệu công chứng trái quy định, làm sai lệch, thay đổi dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào khác tác động đến hoạt động, đến thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu công chứng.

Sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin về cá nhân, tổ chức, tài sản và các thông tin khác trái pháp luật mà mình biết trong quá trình quản lý, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.

Quy chế này cũng quy định việc cấp, quản lý, sử dụng tài khoản trong Cơ sở dữ liệu công chứng, theo đó tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng gồm: Giám đốc Sở Tư pháp hoặc Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo và chuyên viên bộ phận chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về công chứng của Sở Tư pháp; Các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Một số cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành các văn bản ngăn chặn theo quy định của pháp luật (Công an các cấp, Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Cục Thi hành án dân sự các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh văn phòng đăng kỷ đất đai cấp huyện.

Các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản có trách nhiệm phân công cho nhân viên thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện việc cập nhật dữ liệu, tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng.

Tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chúng có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản được cấp và chịu trách nhiệm về mọi tác động của tài khoản được cấp đối với Cơ sở dữ liệu công chứng.

Tài khoản truy cập vào Cơ sở dữ liệu công chứng đã được cấp sẽ bị khóa trong các trường hợp sau: Tổ chức hành nghề công chứng bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động; cá nhân đã được cấp tài khoản thay đổi công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu; có văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành các văn bản ngăn chặn đề nghị khóa tài khoản.

Sở Tư pháp thực hiện việc quản lý, cấp hoặc khóa tài khoản trong cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Quy chế này.

Ngoài ra quy chế này cũng quy định việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin ngăn chặn và thông tin giải tỏa ngăn chặn; kiểm tra, xử lý việc cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn; cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng vào cơ sở dữ liệu công chứng; lưu trữ thông tin trên Cơ sở dữ liệu công chứng; Tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu công chức; Khai thác và sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu công chức; Chi phí liên quan đến việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng....

587 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h