Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động

Một nhiệm kỳ thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Xem cỡ chữ Google
Nhìn lại nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Văn Chấn đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với trên 63% đại biểu có trình độ đại học, trên 35% có trình độ lý luận chính trị cử nhân trở lên, trong nhiệm kỳ, các đại biểu luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thành viên các ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm, song đã tích cực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 12 kỳ họp, tỷ lệ đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp đạt trên 98%, tỷ lệ đại biểu phát biểu ý kiến đạt trên 60%.

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho kỳ họp. Việc điều hành kỳ họp được diễn ra theo hướng đổi mới, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đại biểu; tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và tham gia đề xuất các giải pháp để nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp có tính khả thi cao.

Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, HĐND huyện đã ban hành 114 nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương (trong đó có 63 nghị quyết cá biệt, 51 nghị quyết quy phạm). Các nghị quyết của HĐND đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện chức năng giám sát trong nhiệm kỳ, các ban của HĐND huyện đã tiến hành 42 cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt, HĐND huyện đã tập trung giám sát vào những vấn đề quan trọng của địa phương, những vấn đề mới phát sinh xuất phát từ yêu cầu thực tế, những phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Từ đó, chỉ rõ trách nhiệm của HĐND và thực thi pháp luật, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án, các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức 176 cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện; số lượng cử tri tham dự mỗi cuộc tiếp xúc từ 60-80 người, có từ 15-30 ý kiến cử tri/cuộc. Qua đó, kịp thời xem xét giải quyết trên 70% ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với việc phát huy có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp trên địa bàn huyện, những năm qua, kinh tế của huyện giữ được tốc độ tăng trưởng cao, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt bình quân 14,56%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/năm; hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo của huyện được đổi mới rõ rệt, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để HĐND các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giành nhiều thắng lợi to lớn trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 
2865 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h