Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

26/10/2021 13:43:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2290/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa.

Quy chế quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Báo cáo kịp thời với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những chính sách mới ảnh hưởng đến việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Đồng thời đề xuất các giải pháp áp dụng nhằm đảm bảo hiệu quả khi triển khai, áp dụng các chính sách mới.

Xây dựng chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp thuộc tỉnh Yên Bái phù hợp với chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh trong từng thời kỳ, trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã được phê duyệt.

Giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và những nội dung sắp xếp, chuyển đổi khác thuộc thẩm quyền và được ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Sơ kết, tổng kết, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

252 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h