Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

28/04/2022 13:21:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 với 6 nhóm mục tiêu chính và 31 chỉ tiêu, 21 nhiệm vụ cụ thể, trong đó: 37 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện hằng năm và 15 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong cả giai đoạn.

Tuổi trẻ Yên Bái với Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” để lại dấu ấn sâu đậm trong xã hội và cộng đồng

Các mục tiêu cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên: gồm 13 chỉ tiêu, nhiệm vụ, (trong đó: 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện hằng năm và 5 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong cả giai đoạn); Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo: gồm 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ (trong đó: 4 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ thực hiện hằng năm; 3 chỉ tiêu thực hiện trong cả giai đoạn); Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao: gồm 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ (trong đó: 06 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện hằng năm và 4 chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện trong cả giai đoạn); Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên: gồm 6 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện hằng năm; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên: gồm 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ (trong đó: 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện hằng năm; 2 chỉ tiêu thực hiện trong cả giai đoạn); Phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc: gồm 5 chỉ tiêu, nhiệm vụ (trong đó: 3 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện hằng năm; 2 chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong cả giai đoạn).

Để thực hiện các mục tiêu trên,  tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi, phổ biến, quán triệt Chương trình phát triển thanh niên, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang bằng các hình thức phù hợp. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và giai đoạn 2021- 2025 với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, từng địa phương và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; Tổ chức sơ kết, khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

330 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h