Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ các cấp: Tạo đà đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025

10/05/2022 07:20:05 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Giai đoạn 2016-2021, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn hệ thống. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ và tự hào, tạo đà đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước nước 2021

Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm. Phong trào thi đua ngày càng thực chất, có chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đều được triển khai cụ thể, có nội dung tiêu chí rõ ràng, công tác sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm được duy trì, biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến đã tạo động lực cho phong trào phát triển bền vững.

Trong công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động, làm việc trực tiếp. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ở cơ sở, vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, các cá nhân, điển hình ở cơ sở như Chủ tịch MTTQ các xã phường, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; các chức sắc, chức việc tôn giáo, giáo dân tiêu biểu; người uy tín tiêu biểu trong các dân tộc thiếu số; cán bộ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ công tác.

Nhờ đổi mới, đã có những chuyển biến tích cực trong việc khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng đúng người, đúng việc. Hàng năm MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra các mô hình lựa chọn làm mẫu cho các mô hình để đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động được quan tâm thực hiện, kịp thời động viên, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là vào các dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận đã đẩy mạnh việc đăng tải, giới thiệu các mô hình hay, các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động và hoạt động công tác Mặt trận trên các phương tiện thông tin đại chúng mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Giai đoạn 2015 -2021, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhì, Hạng Ba cho 05 đồng chí Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh có cống hiến lâu dài góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Ủy ban MTTQ tỉnh và 04 cá nhân có thành tích trong công tác; Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 137 tập thể, 84 cá nhân trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái; tặng 293 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 63 tập thể và 207 cá nhân; Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân. Trong năm 2018, 2019, 2020, 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái được nhận cờ xuất sắc 4 năm liên tục của Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh.

MTTQ tỉnh đã tổ chức 07 Hội nghị biểu dương, tuyên dương khen thưởng 509 điển hình tiên tiến các lĩnh vực công tác Mặt trận. Khen thưởng công tác hằng năm và chuyên đề cho 155 tập thể, 131 cá nhân.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 1167/MTTQ-BTT ngày 23/2/2022 về việc đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong công tác Mặt trận, một số nội dung trọng tâm đó là:

1. Tập trung quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, đoàn viên, hội viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm chỉ đạo và định hướng tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. MTTQ các cấp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, có định lượng gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cấp bách của địa phương; phát động thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn; xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, dàn trải với các giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung:

- Thi đua thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thi đua tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo quyền lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

- Thi đua thực hiện toàn diện công tác Mặt trận hằng năm, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”...

 - Thi đua xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc.

- Thi đua thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở"; xây dựng và nhân rộng các mô hình “gia đình hạnh phúc” “khu dân cư hạnh phúc”, “cơ quan, đơn vị hạnh phúc” nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

- Thi đua phát huy dân chủ trong nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

- Thi đua trong ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, góp phần xây dựng người công dân số, chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số của tỉnh Yên Bái.

3. Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua khen thưởng, đổi mới việc đánh giá khen thưởng gắn với đánh giá xếp loại Đảng viên, cán bộ công chức, theo từng tháng, từng quý và theo nguyên tắc “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” trên cơ sở đánh giá đúng để khen thưởng theo tinh thần “đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn”.

Tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau phấn đấu, thi đua. Nghiêm túc trong chấm điểm, bình xét thi đua, tránh nể nang, thiên vị, luân phiên làm mất tính tiêu biểu và hiệu quả của công tác thi đua; Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua.

Trong khen thưởng, để đảm bảo lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự nổi trội, tiêu biểu, xuất sắc, và có tính đại diện cao, cần chú trọng khen thưởng cá nhân, những người làm việc trực tiếp, những tập thể, cá nhân ở vùng đặc biệt khó khăn nhưng qua phong trào thi đua đã phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự hướng dẫn, định hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong năm 2022, đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, chắc chắn trong thời gian tới, công tác thi đua của MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng hơn nữa để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực của sự phát triển.

 

182 lượt xem
Theo Trang TTĐT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h