Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát huy truyền thống, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển

28/08/2023 07:10:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - 78 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng, kỷ cương, kỷ luật, trung thực, trách nhiệm trong thực thi công vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái.

                                                                                                                                                                                 Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

 

 

Những dấu mốc quan trọng

Ngày 22/8/1945, tại sân Căng thị xã Yên Bái đã diễn ra Lễ mít tinh chào mừng cách mạng thành công và ra mắt Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của công tác vận động quần chúng, tổ chức và xây dựng chính quyền cách mạng; mở ra trang sử mới hào hùng của cách mạng; chính quyền đã về tay nhân dân. Sau khi giành được chính quyền, Ủy ban kháng chiến tỉnh và các huyện, xã được thành lập; Văn phòng hành chính các cấp cũng chính thức ra đời và gắn chặt hoạt động của mình với hoạt động của UBND các cấp.

Những ngày đầu mới giành được chính quyền, trước muôn vàn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phục vụ, đặc biệt là về đội ngũ cán bộ, nhân lực làm công tác văn phòng..., song với nhiệt tình cách mạng, ý chí quyết tâm, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng đã luôn trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, từng bước xây dựng tổ chức, bộ máy, quy chế làm việc của cơ Văn phòng, tích cực tham mưu cho Ủy ban và lãnh đạo Ủy ban các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần tô thắm trang sử vàng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Tháng 01/1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn chính thức đi vào hoạt động (trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai). Cùng với việc thành lập Ủy ban Hành chính tỉnh, Văn phòng Ủy ban Hành chính - cơ quan tham mưu giúp việc cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng ba tỉnh.

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn được chia tách thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Ngay sau khi có Nghị quyết chia tách tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện việc phân chia tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản để hai tỉnh đi vào hoạt động ổn định.

Ngày 02/5/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 69/2001/QĐ-UB đổi tên Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh.

Tháng 8/2003, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh tách thành hai cơ quan: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 580/2018/NQ-UBTVQH14 về việc thí điểm Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND cấp tỉnh; Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019.

Sau hơn 01 năm hoạt động, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 02/10/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 02/10/2020, Văn phòng UBND tỉnh chính thức đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp phục vụ cho hoạt động của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh

Nhìn lại cả chặng đường lịch sử hình thành và phát triển, nhất là sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và trực tiếp là UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, sự nghiệp công tác văn phòng nói chung, Văn phòng UBND tỉnh nói riêng đã có sự trưởng thành vượt bậc và lớn mạnh không ngừng về tổ chức, đội ngũ, phương tiện vật chất kỹ thuật phục vụ công tác, đã bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Yên Bái.

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử tỉnh, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Ngoại vụ; quản lý và phát hành công báo điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, những định hướng trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn, xây dựng, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các cuộc họp chuyên đề đúng theo quy chế của UBND tỉnh. Tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo thống nhất và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đã tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh (theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026); bám sát phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND tỉnh để kịp thời tham mưu đôn đốc, kiểm tra, góp phần thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương được triển khai hiệu quả. Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình hành động/Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động, tích cực tham mưu Chương trình/Kế hoạch công tác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tham mưu cho UBND tỉnh các chương trình công tác trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã hoàn thành “mục tiêu kép”, giữ vững vùng xanh an toàn trong thời gian dài (năm 2021), thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, mở cửa trở lại nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, góp phần quan trọng vào những kết quả chung của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 

Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, tạo điều kiện và động lực quan trọng để đội ngũ công chức, viên chức luôn phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao (Trong ảnh: Tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trưởng, phó các phòng chuyên môn của Văn phòng, tháng 11/2021)

 

Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong đó phải kể đến việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; tăng cường quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị trực tuyến; tham mưu đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chủ động, tích cực trong đổi mới công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin đảm bảo thông suốt từ văn phòng đến các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đi đầu trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Đã triển khai phần mềm quản lý điều hành, đã thực hiện giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai tin nhắn mời họp góp phần hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí; thực hiện giám sát việc xử lý văn bản của các chuyên viên đảm bảo mọi công việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh…; tham mưu triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh, triển khai ứng dụng Công dân số YenBai-S.

Cùng với các sở, ngành tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, đưa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số minh bạch của tỉnh ngày được cải thiện về thứ hạng. Năm 2022, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt (xếp thứ 11/63 tỉnh thành, tăng 03 bậc so với năm 2021); Chỉ số CCHC cấp tỉnh (xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 07 bậc so với năm 2021); Chỉ số PAPI tiếp tục nằm trong nhóm "Trung bình cao". Hai năm liên tiếp (2021, 2022) tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 5/14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Liên tục trong 3 năm (2020, 2021, 2022), Văn phòng UBND tỉnh luôn đứng vị trí thứ nhất trong xếp hạng cải cách hành chính của các sở, ban, ngành trong tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn đảm bảo 99-100% thủ tục giải quyết đúng hạn.

Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Văn phòng UBND tỉnh hiện có 11 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, với tổng số 133 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và các chỉ đạo tập trung, quyết liệt, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ của lãnh đạo UBND tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức công tác ở Văn phòng UBND tỉnh đã được giao nhiệm vụ và trọng trách cao hơn, giữ  chức vụ chủ chốt ở nhiều ngành, cơ quan, địa phương, đã và đang phát huy tốt năng lực, sở trường và có những cống hiến quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển đi lên của các ngành, địa phương và của tỉnh.

Bộ phận chuyên viên tham mưu được tuyển chọn, đáp ứng cả về trình độ và phẩm chất đạo đức. Chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của tỉnh đã được nâng lên; công tác biên tập, thu thập xử lý thông tin, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền.

Bộ phận tổ chức hành chính, lễ tân, phục vụ luôn trung thực, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với công việc, thực hiện phương châm “hết việc, không hết giờ”; không ngừng rèn luyện kỹ năng nghiên cứu - viết - tổng hợp, tư duy khoa học, làm việc có kế hoạch với nội dung - tiến độ - sản phẩm rõ ràng, yêu cầu chất lượng cụ thể, đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức (Công đoàn, đoàn thanh niên...) tích cực hoạt động; đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đặc biệt thực hiện tốt việc học tập làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh, sạch, đẹp... Năm 2022, Đảng bộ có 114/114 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 25/114 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 02/09 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07/09 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở từng giai đoạn lịch sử; thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, giúp việc, hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả theo sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng thời kỳ. Với những thành tích đạt được, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

 

Hằng năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn là một trong những cơ quan được khen thưởng ở mức cao vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (Trong ảnh: Đồng chí Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhận khen thưởng tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022)

 

Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái ôn lại truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, phát triển của Văn phòng UBND tỉnh và những đóng góp tích cực, quan trọng của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo UBND tỉnh và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ đã cống hiến, đóng góp trí tuệ, công sức, tâm huyết để Văn phòng UBND tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh và trưởng thành.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”./.

 

2124 lượt xem
Lê Minh Đức

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h