Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S

08/02/2023 16:08:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm triển khai ứng dụng công dân số YenBai - S.

Giao diện ứng dụng công dân số YenBai - S

Theo Quyết định, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S). Ban Chỉ đạo thí điểm triển khai ứng dụng công dân số YenBai - S được thành lập do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh làm Phó ban. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Đoạt - Giám đốc Trung tâm điều hành thông minh tỉnh làm tổ trưởng. UBND tỉnh cũng quyết định thành lập 5 tổ triển khai ứng dụng.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) trên địa bàn thành phố Yên Bái đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các nội dung gồm thực hiện cài đặt, vận hành ứng dụng; tích hợp các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân vào ứng dụng; công tác tuyên truyền và triển khai cài đặt, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S).

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Yên Bái thực hiện việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân và cung cấp thông tin trên ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S). Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, vận hành, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, góp ý trên Ứng dụng dành cho người dân tỉnh Yên Bái (YenBai-S).

Tổ giúp việc có nhiệm vụ kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp; tổ chức, thành lập các tổ triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái; dự thảo quy định quản lý, vận hành, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, góp ý trên Ứng dụng dành cho người dân tỉnh Yên Bái (YenBai-S); sơ kết, đánh giá tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Tổ triển khai có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, cài đặt ứng dụng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.

990 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h