Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Gia đình tôi là hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Tháng 5/2020, UBND huyện Lục Yên thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình đường Phạm Văn Đồng kéo dài kết hợp phát triển quỹ đất. Thực hiện dự án này nhà nước có thu hồi đất trồng lúa của gia đình tôi là: 1.079,9 m². Tháng 10/2020, gia đình tôi được mời nghe phương án đền bù. Tôi thấy khi tính kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thì gia đình tôi được hỗ trợ là 809,9 m², bị trừ không được hỗ trợ 270 m²  với lý do có một nhân khẩu hưu trí cùng chung sổ hộ khẩu. Tôi có ý kiến thắc mắc và hỏi cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng của huyện thì được trả lời: “Hội đồng giải phóng mặt bằng đã làm đúng quy định của tỉnh, chính sách của nhà nước”. Có nghĩa là hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có ông, bà ,cha, mẹ nghỉ hưu hoặc vợ, chồng, con cái có người đang công tác đăng ký chung sổ hộ khẩu nếu có dự án  nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì khi tính kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  sẽ bị trừ diện tích đất thực tế thu hồi chia theo số nhân khẩu có mặt trong sổ tại thời điểm thực hiện dự án. Trong tổ dân phố 12 cũng có nhiều trường hợp bị trừ diện tích hỗ trợ như vậy, số tiền bị trừ hộ thấp hơn 10 triệu đồng, hộ nhiều gần 30 triệu đồng.

Đến ngày 02/4/2021, gia đình tôi được mời nghe phương án đền bù lần thứ 2 (do lần công khai tháng 10/2020 tính toán nhầm lẫn số liệu). Kết quả diện tích hỗ trợ gia đình tôi vẫn bị trừ 270 m². Tôi không hiểu việc trừ diện tích đất nông nghiệp thực tế thu hồi để tính kinh phí hỗ trợ cho hộ nông dân thì được quy định như thế nào.

Vậy tôi xin hỏi: Việc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có chung sổ hộ khẩu với cán bộ hưu trí, công nhân viên chức nhà nước, khi nhà nước thực hiện các dự án có thu hồi đất nông nghiệp bị trừ một phần diện tích đất thực tế thu hồi trước khi tính kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân là nông dân bị thu hồi đất ruộng thì công tác bồi thường, hỗ trợ được Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lục Yên áp dụng theo điều, khoản văn bản nào của Nhà nước? Kính mong các cơ quan chức năng quan tâm giải đáp ý kiến thắc mắc của gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn!”.

Người hỏi: Công dân Hoàng Mạnh Tuấn / Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 27/04/2021

Câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung Văn bản số 56/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái. Căn cứ các quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hồ sơ thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường Phạm Văn Đồng kéo dài kết hợp phát triển quỹ đất (điểm đầu ngã tư khu tái định cư, điểm cuối nối vào đường Yên Thế - Vĩnh Kiên), Ủy ban nhân huyện Lục Yên có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân Hoàng Mạnh Tuấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý (các quy định của Nhà nước) làm căn cứ thực hiện lập phương án bồi thường hỗ tr tái định cư đối với chính sách hỗ tr đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Lục Yên hiện nay

- Thứ nhất, Chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Khoản 8, Điều 1 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c mục 1, Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Khoản 2, Khoản 3, Điều 3, Thông tư s 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một s điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e Mục 1, Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng diện tích được h trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai.

Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nhiều lần để thực hiện nhiều dự án thì tổng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi lập sổ theo dõi diện tích được hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân trong từng dự án và lưu lâu dài đ thực hiện theo quy định tại Điều này.

b) Ngoài chính sách htrợ bằng tiền theo quy định tại Điểm a Khoản 1 này, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất còn được hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, vay vốn, hỗ trợ đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng theo quy định hiện hành”.

- Thứ hai, Quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất được quy định tại Điều 6, Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:

“7. Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

2. Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghi hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ th tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”

 2. Phương án bồi thường hỗ trợ tái định đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn:

Căn cứ các quy định của Nhà nước (quy định tại Khoản 8, Điều 1 Quyết định 25/2017/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) nêu trên; các hồ sơ tài liệu liên quan làm căn cứ lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn. Cơ quan tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Đường Phạm Văn Đồng kéo dài kết hợp phát triển quỹ đất tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã tiến hành lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với hộ ông Hoàng Mạnh Tuấn về chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Bồi thường hỗ trợ về diện tích đất bị thu hồi: Hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn bị thu hồi 1.079,9 m2 đất nông nghiệp, diện tích đất bị thu hồi nằm trong hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai, toàn bộ diện tích trên được lập Phương án bồi thường hỗ trợ về đất theo quy định.

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm:

Theo xác minh nhân khẩu của UBND Thị trấn Yên Thế, tại thời điểm thu hồi đất, hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn có 04 nhân khẩu, trong đó có 01 nhân khẩu là hưu trí.Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì 01/04 nhân khẩu là hưu trí sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; 03/04 nhân khẩu của hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng % lần tổng giá trị hỗ trợ theo diện tích đất thu hồi nêu trên.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân huyện Lục Yên để giải đáp thắc mắc của gia đình ông Hoàng Mạnh Tuấn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái theo đúng nội dung Văn bản số 56/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 04/5/2021 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân huyện Lục Yên tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 29/05/2021