Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi sinh tại bệnh viện Yên Bái. Gia đình tôi hiện đã chuyển về Sơn Tây, Hà Nội sinh sống. Do bất cẩn tôi đã làm mất giấy khai sinh gốc. Tôi xin hỏi cơ quan chức năng, bây giờ tôi muốn được cấp lại giấy khai sinh gốc thì phải làm những thủ tục gì và làm ở đâu? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Trần văn Toàn / Địa chỉ: Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội / Ngày hỏi: 15/11/2016

Câu trả lời:

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, công dân bị mất Giấy khai sinh (bản chính) căn cứ vào điều kiện thực tế sẽ được đăng ký và thực hiện việc sau:

1. Trường hợp sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất thì được đăng ký lại việc sinh (khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

Về thẩm quyền: Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn

Về thủ tục: Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định:

Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

- Bn sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chc, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

2. Trường hợp mất Giấy khai sinh (bản chính) nhưng sổ hộ tịch vẫn còn lưu giữ được tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây) thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Về thẩm quyền: Điều 63 Luật Hộ tịch quy định: “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

Về thủ tục: Điều 64 Luật Hộ tịch. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.  

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.”

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 16/12/2016