Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi hiện nay đang ở Hà Nội, muốn về tỉnh Yên Bái để phát triển kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi, tôi đã có vị trí đất để kinh doanh tại tỉnh Yên Bái. Tôi xin hỏi: Thủ tục cấp phép kinh doanh mở trại chăn nuôi heo gồm những gì? Trại Chăn Nuôi Heo có cần phải cách xa khu dân cư hay không? Trường hợp trước khi cp phép kinh doanh, cán bộ các cơ quan chức năng phải tiến hành những nội dung, các bước như thế nào? Tôi muốn kinh doanh chăn nuôi heo kết hợp với chăn nuôi gà Trại gà Minh Trí thì có phải xin giấy cp phép riêng hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn. "

Người hỏi: Trần Hoàng Phát / Địa chỉ: 312 Nguyễn Văn Cừ / Ngày hỏi: 22/09/2021

Câu trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời công dân Trần Hoàng Phát như sau:

Trước hết Sở Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn công dân Trần Hoàng Phát đã quan tâm và có ý tưởng đầu tư vào tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực chăn nuôi.

* Về "Thủ tục cấp phép kinh doanh mở trại chăn nuôi heo gồm những gì?". Do câu hỏi của công dân chưa cụ thể. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1. Trong trường hợp quy mô sản xuất kinh doanh là kinh tế hộ, không phải là dự án đầu tư, công dân liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

2. Trong trường hợp quy mô kinh doanh là dự án đầu tư thì cần phải thực hiện thủ tục để được cấp Chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án. Đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thẩm quyền cấp Quyết định chủ trương đầu tư là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan tham mưu và thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tục gồm:

- Thủ tục về đăng ký kinh doanh: Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành và tùy thuộc vào nhu cầu, quy mô sản xuất kinh doanh, công dân Trân Hoàng Phát có thể lựa chọn một trong những loại hình kinh doanh sau: hộ kinh doanh, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Chương VIII Nghị định số 0l/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thẩm quyền cấp đăng ký hộ kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở hộ kinh doanh.

+ Đăng ký thành lập hợp tác xã: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hợpc xã được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định 107/2017/ND-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT. Thẩm quyền cấp đăng ký hợp tác xã thuộc Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở hợp tác xã.

+ Đăng ký thành lập doanh nghiệp: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020; Nghị định số 01/2021/ND-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 0l/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thẩm quyền cấp đăng ký doanh nghiệp thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hoặc có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: Sau khi đã hoàn thiện thủ tục về đăng ký kinh doanh, để triển khai thực hiện dự án đầu tư, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, lâm nghiệp,... đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm: văn bản đề nghị thực hiện dự án, đề xuất dự án đầu tư, tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư, tài liệu chứng minh năng lực tài chính,... (quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020); biểu mẫu hồ sơ đề nghị công dân áp dụng theo biểu mẫu tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định, xin ý kiến các ngành, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư và các quy định hiện hành.

* Về khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến khu dân cư:

Theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 và Thông tư số 23/2019/TT- BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi thì tùy theo quy mô của trang trại chăn nuôi, ngoài yêu cầu về khoảng cách đến khu dân cư còn yêu cầu khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đên tường rào hoặc ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng (tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019).

Do đó, để có căn cứ xác định khoảng cách cho phù hợp, đề nghị công dân Trần Hoàng Phát nghiên cứu quy định của Luật Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 nêu trên; đối chiếu quy mô dự án dự kiến lựa chọn để đầu tư (nhà đầu tư có thể lựa chọn quy mô để đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

Trong quá trình tổ chức thẩm định đề nghị thực hiện dự án của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Chăn nuôi nêu trên. Ngoài ra, cũng xin ý kiến các ngành, địa phương về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, việc đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nội dung khác có liên quan.

* Về nội dung hỏi "Trường hợp trước khi cấp phép kinh doanh, cán bộ các cơ quan chức năng phải tiến hành những nội dung, các bước như thế nào": Do nội dung câu hỏi không rõ nghĩa nên Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm hiểu là "Khi nhận được để xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân), cán bộ các cơ quan chức năng phải làm gì?

Khi nhà đầu tư gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ hồ sơ, thủ tục đầy đủ) qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đầy đủ sẽ tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan làm cơ sở tổng hợp thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp được chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, lâm nghiệp, xây dựng (thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép xây dựng) đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình (nếu nhà đầu tư chưa rõ thì liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành để được hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ ngành được giao).

* Về vấn đề kinh doanh chăn nuôi heo kết hợp với chăn nuôi gà:

- Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp), công dân đều có thể lựa chọn đăng ký kết hợp nhiều ngành nghề mà pháp luật không cấm.

- Đối với thủ tục đăng ký đầu tư: Đối với dự án đầu tư cần đảm bảo phải phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế, khoảng cách theo quy định,... Việc chăn nuôi heo kết hợp với gà nằm trong quy mô dự án do nhà đầu tư đề xuất và tính toán hiệu quả kinh tế phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn. Do vậy không nhất thiết phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư riêng.

Trên đây là trả lời câu hỏi công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 01/10/2021