Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020): Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới

01/08/2020 06:53:14 Xem cỡ chữ Google
Từ khi Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập, 75 năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần tập hợp lực lượng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân đứng lên theo Đảng làm cách mạng.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo năm 2019. (Ảnh: Thanh Hương)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn khẳng định công tác tư tưởng, văn hóa là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác tư tưởng là một trận tuyến quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh về chính trị, trở thành lực lượng vật chất to lớn của xã hội. Mỗi thành tựu, thắng lợi của cách mạng đều có nguyên nhân trực tiếp từ hoạt động tư tưởng của Đảng.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, mở ra chặng đường mới cho cách mạng Việt Nam. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng biên soạn và ấn hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. 

Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ "Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ghi nhận sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. 

Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư khóa X quyết định lấy ngày 1/8 làm Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo (CTTG) của Đảng.

90 năm qua, CTTG đã góp phần quan trọng và trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tập hợp, động viên, cổ vũ hàng triệu triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết lên những trang sử vàng chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tô thắm truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng. 15 năm đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) được khẳng định bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. 

Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối độc lập tự chủ đầy sáng tạo của Đảng; đồng thời, cũng là thành tựu vĩ đại về CTTG của Đảng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1954 - 1975), thành tựu lớn nhất, nổi bật nhất của CTTG là đã góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, hun đúc, phát triển sức mạnh con người Việt Nam, phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc đối đầu lịch sử với các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược phản động nhất, hiếu chiến nhất, giàu mạnh nhất để giành một trong những thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn 1 thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên đất nước ta. 

Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước với những thử thách khắc nghiệt, thành tựu đáng quý nhất của CTTG là trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới, khơi dậy sức mạnh sáng tạo, niềm tin của quần chúng, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua thác ghềnh, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đem đến sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín nước ta trên trường quốc tế ngày một cao. 

Trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau, có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và từng bước hoàn chỉnh, song, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, CTTG luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Ở bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, những người làm CTTG đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. 

Từ khi Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập, 75 năm qua, CTTG của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần tập hợp lực lượng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân đứng lên theo Đảng làm cách mạng. Yên Bái là một trong số ít địa phương trong cả nước giành chính quyền sớm nhất. Động viên sức mạnh toàn dân giành được nhiều thắng lợi trên mặt trận sản xuất và chiến đấu trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Đồng thời, vừa xây dựng CNXH vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp sức cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đi lên CNXH. Khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ đã đi sâu tổng kết thực tiễn, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong buổi gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: Thanh Hương)

Những năm qua, CTTG của Đảng bộ tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận phù hợp với từng vùng, miền, từng đối tượng, nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy sức mạnh của các binh chủng trong CTTG, nhất là thế mạnh của Internet, mạng xã hội, của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. 

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hoá đi trước, hiện nay, đội ngũ cán bộ làm CTTG của tỉnh ngày càng trưởng thành về số lượng, chất lượng, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm công tác với hàng trăm cán bộ chuyên trách, 46 báo cáo viên cấp tỉnh, gần 1.600 báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, 300 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện. 

Bên cạnh đó, cả tỉnh có hơn một trăm hội viên Hội Nhà báo, hàng trăm hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật, hàng trăm cán bộ văn hóa thông tin… tạo thành binh chủng hùng hậu trong công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng bộ tỉnh. Ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ CTTG trong tình hình mới, đội ngũ những người làm CTTG của Đảng bộ tỉnh cần tập trung vào thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sau:

Một là, toàn ngành Tuyên giáo phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển khai liên tục và sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Trước mắt, phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên những nỗ lực, cố gắng, những sáng kiến, những thành tựu đạt được của các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của Đảng ta, đất nước ta trong những tháng cuối năm 2020.

Hai là, làm tốt công tác tham mưu, tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. 

Ba là, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổ chức, hướng dẫn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành; đấu tranh khắc phục có hiệu quả những biểu hiện "tự diễn biến”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chủ động sắc bén hơn nữa trong chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tuyên tuyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hình thành hệ thống giá trị của con người Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Năm là, tăng cường tham mưu với các cấp ủy quan tâm công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ; đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CTTG trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống vinh quang 75 năm của Đảng bộ tỉnh; tiếp bước truyền thống hào hùng 90 năm hình thành và phát triển của CTTG, những cán bộ, chiến sĩ làm CTTG hôm nay nguyện đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức vững bước đi tới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ to lớn của CTTG trong thời kỳ cách mạng mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với sự mong đợi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nguyễn Minh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

344 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h