Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

16/04/2021 19:07:09 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị

Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua nghị quyết kỳ họp. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin tổng hợp và kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 và trong thời gian tới

Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 theo tinh thần Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trước một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, cùng với bộ máy lãnh đạo chủ chốt được kiện toàn sau đại hội đảng các cấp có nhiều đồng chí được giao đảm nhận nhiệm vụ công tác mới; song với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sự vào cuộc, bắt nhịp nhanh chóng và vai trò trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu các cấp, chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quý I với nhiều chỉ tiêu, kết quả đạt khá so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực, là cơ sở, tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần rút kinh nghiệm sâu sắc, phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy; khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đó, rà soát, cập nhật, bổ sung vào Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Hai là, tiếp tục xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch áp dụng cho nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm liên thông, thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; phấn đấu đến hết quý II/2021 sẽ hoàn thành xong tất cả các văn bản khung của nhiệm kỳ 2020- 2025 (trừ một số quy hoạch, kế hoạch, chương trình phải căn cứ theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2021).

Ba là, rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, nhất là các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, dịch vụ; các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế giai đoạn 2021- 2025.

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án mới vào tỉnh, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, có thế mạnh của tỉnh, nhất là đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

- Tranh thủ, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

- Siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách; quyết liệt thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2021; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

- Triển khai các nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

- Đảm bảo an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; xây dựng kế hoạch tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Triển khai nghiêm túc Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư hạnh phúc”, “Cơ quan, đơn vị hạnh phúc”, “Trường học hạnh phúc”.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo quy định của Chính phủ; tổ chức tuyển dụng, bổ sung các vị trí còn thiếu theo đề án vị trí việc làm để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Bốn là, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tự giác, tích cực thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Sau khi kết quả bầu cử được cấp có thẩm quyền công nhận, các địa phương cần sớm kiện toàn các chức danh để hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được thông suốt, hiệu quả.

2. Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên tực tiếp cơ sở giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cơ bản với nội dung Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị. Nội dung nghị quyết được xây dựng công phu, khoa học, sát thực, đồng bộ; hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát, cụ thể hóa được quan điểm, định hướng theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và có tính khả thi cao.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện hiệu quả.

3. Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy, bao gồm: ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định số 22-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ tham gia Đề án; sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quy trình lựa chọn, giới thiệu, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay từ quý III năm 2021.

4. Về các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện. Trong đó:

(1) Đối với Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021:

Đây là một nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng tích cực của mỗi người dân. Là địa phương đi tiên phong trong cả nước, chúng ta xác định vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo từng năm, với mục tiêu nhất quán là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với các phong trào thi đua yêu nước để thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; coi đây là động lực, là nền tảng tinh thần quan trọng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, phương pháp điều tra, đánh giá để xác định chỉ số hạnh phúc của người dân; chỉ đạo các địa phương tiến hành điều tra, đánh giá, xác định chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn; hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về cách làm để phục vụ cho việc thực hiện những năm tiếp theo.

(2) Đối với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

(3) Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 nói chung và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói riêng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, chất lượng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm để điều chỉnh, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2021 của cấp mình, bản thân mình và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong thời gian tới, có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện; khối lượng công việc nhiều với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chúc toàn thể các đồng chí dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

334 lượt xem
BBT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h