Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái

14/09/2021 10:36:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 1955/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước tỉnh.

Ảnh minh họa.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách công tác cải cách hành chính. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Nội vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách và các biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn theo Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ; các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo như quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án về cải cách hành chính. Chỉ đạo thực hiện thí điểm, tập trung ở một số việc, lĩnh vực, một số mô hình hoặc cách làm mới ở một số sở, ngành và địa phương để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tham mưu, đề xuất việc bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho quá trình tố chức thực hiện công tác cải cách hành chính; tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định và phản biện đối với các văn bản, các chương trình, dự án, đề án liên quan đến thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành, cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc để giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có lãnh đạo và chuyên viên của một số sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/9/2021 và thay thế Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái.

264 lượt xem
Hiền Trang

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h