Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại huyện Văn Chấn

08/05/2022 21:21:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 8/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại huyện Văn Chấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo, ngay sau khi các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết một cách nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Tỉnh ủy. Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành đầy đủ các Chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đảm bảo sự liên thông, đồng bộ, mang tính khả thi cao. Các chương trình hành động của Huyện ủy đều đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp, lãnh đạo huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với thời gian hoàn thành, tiến độ thực hiện cụ thể.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã giao Ủy ban nhân dân huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở.

Đến nay, trên cơ sở 11 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng và ban hành 10 chương trình hành động; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 09 kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đã xây dựng và ban hành 34 kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện; Đảng ủy các xã, thị trấn trên cơ sở phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương đã xây dựng và ban hành 210 kế hoạch để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn luôn quan tâm, chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Huyện ủy, đảm bảo các nghị quyết, chương trình được triển khai thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua giám sát nhận thấy, các cấp ủy đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, tỷ lệ học tập đạt trên 90%, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết kịp thời, khá phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã chú trọng áp dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản suất nông lâm nghiệp; tập trung triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Quan tâm đầu tư, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như thủy lợi; giao thông nội đồng, giao thông liên thôn, liên xã; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ phát triển nông nghiệp…

Huyện đã đổi mới và thực hiện đồng bộ các khâu, các quy trình về công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm và chính sách cán bộ; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo tính khả thi, yêu cầu chuẩn hóa cán bộ và chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài huyện; chú trọng phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số…

Đại diện các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Văn Chấn báo cáo với Đoàn công tác của tỉnh về việc triển khai thực hiện các nghị quyết

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển du lịch theo hướng toàn diện, bền vững, trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả lợi thế tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được phê duyệt; thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, đầu tư vào các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch, nhằm kết nối các điểm du lịch trọng điểm, các điểm du lịch cộng đồng; mời gọi, huy động tối đa các nguồn lực khác để đầu tư hạ tầng và các dịch vụ phục vụ du lịch…

Huyện đã rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện tích hợp vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến nay huyện đã lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng 61 mô hình cấp huyện, 241 mô hình cấp cơ sở và 246 mô hình cấp xã, 10 mô hình cấp huyện về “Dân vận khéo”. Hằng năm 100% tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 94% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ…

Cùng với đó huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết: về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; về bảo đảm quốc phòng, an ninh; về phát triển công nghiệp; về chuyển đổi số; về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đảm bảo tiến độ. Có nhiều chỉ tiêu tăng khá so với thời điểm trước khi Nghị quyết được ban hành. Đặc biệt có chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Huyện Văn Chấn. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án cơ bản đảm bảo tiến độ; đặc biệt có chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Huyện ủy Văn Chấn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các Nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bám sát nội dung của các Nghị quyết để tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trên cơ sở các nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng và ban hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian tới huyện cần tiếp tục tập trung, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành.

Trong đó cần xây dựng kế hoạch hành động của huyện theo từng năm, từ đó xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo khoa học, rõ ràng, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm quan trọng nhất là bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra mà trước mắt là đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những nội dung còn bất hợp lý trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các Đề án, chính sách, kế hoạch hành động của huyện nhằm tạo ra những kết quả mang tính đột phá trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Văn Chấn cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết. Nghiên cứu đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND các cấp trong việc triển khai các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện.

Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm; phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trọng tâm là chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống các loại tội phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xong trong tháng 5/2022.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã trả lời các ý kiến kiến nghị đề xuất của huyện Văn Chấn liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy; về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

1717 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h