Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra ngày 22/6/2022

07/06/2022 14:49:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến Kỳ họp diễn ra trong ½ ngày, vào 14h00 ngày 22/6/2022.

Dự kiến Kỳ họp diễn ra trong ½ ngày, vào 14h00 ngày 22/6/2022

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bán tài sản (nhà, đất) cơ sở 5 tại bản Thái, xã Khao Mang của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

Kỳ họp cũng xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái. 

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra theo luật định. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ họp; đảm bảo công tác phục vụ đầy đủ và chu đáo; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để tham mưu chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp.

1317 lượt xem
CTV: Việt Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h