Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý việc sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

23/03/2021 14:17:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý việc sử dụng lao động người nước ngoài là các nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý việc sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện quy trình, thủ tục về thẩm định nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp, cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh. Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý việc sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/4/2021.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình sử dụng lao động người nước ngoài của các doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh và rà soát hồ sơ cấp giấy phép lao động đối với lao động người nước ngoài. Thời điểm rà soát từ 01/6/2020 đến 15/3/2021. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 24/3/2021 để tổng hợp.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra tại một số doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp mới thành lập để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng làm giả hồ sơ, hợp thức hóa cho người nước ngoài cư trú, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện, triển khai tổ chức kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 30/4/2021.

Tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/4/2021.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quản lý, trong đó có các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (số lượng, chức danh chấp thuận; số lượng, chức danh thực tế sử dụng). Thời điểm rà soát từ 01/6/2020 đến tháng 15/3/2021.

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra một số doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài tại khu công nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp số liệu liên quan, rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình sử dụng lao động người nước ngoài của các doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

474 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h