Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra trong 02 ngày - 5-6/7/2022

11/06/2022 08:35:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thường trực HĐND tỉnh thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp giữa năm 2022) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày (05 - 06/7/2022).

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp gồm:

(1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

(2) Dự thảo Nghị quyết về thông qua các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6/2022.

(3) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(5) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 - Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

(6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

(10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết mức thu học phí hằng năm đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026.

(12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.

(13)  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022.

(14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế hộ gia đình và hỗ trợ bổ sung mức đóng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025.

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo trình tại Kỳ họp gồm:

Báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; Báo cáo các nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; Các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban của HĐND tỉnh.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp (tính từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay); Báo cáo tình hình triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Các báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành: Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp giữa năm 2022) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng dự thảo Thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trình Kỳ họp. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến Kỳ họp; đảm bảo công tác phục vụ đầy đủ và chu đáo; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để tham mưu chuẩn bị tốt nội dung, chương trình Kỳ họp.

952 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h