Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

HĐND tỉnh: Tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định 1 số nội dung thuộc thẩm quyền

25/08/2022 10:53:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến sẽ tổ chức vào chiều 31/8 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp dự kiến sẽ tổ chức vào chiều 31/8

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 - vốn ngân sách địa phương; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022.

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra theo trình tự. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ họp; đảm bảo công tác phục vụ đầy đủ và chu đáo; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để tham mưu chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp.

1939 lượt xem
CTV: Việt Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h