Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh Yên Bái năm 2022

04/05/2022 16:22:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa để các địa phương trong và ngoài nước, các đối tác hiểu biết hơn về vùng đất và con người Yên Bái, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của tỉnh…, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh Yên Bái năm 2022.

Bay dù lượn tại huyện Mù Cang Chải.

Nội dung Ngoại giao văn hóa của tỉnh Yên Bái năm 2022 dự kiến: Đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa với các địa phương đã có quan hệ hợp tác với tỉnh Yên Bái như: tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào), tỉnh Val-de-Marne (CH Pháp), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thành phố Mimasaka (Nhật Bản). Đồng thời mở rộng việc thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN, Trung Đông - Châu Phi, Mỹ Latinh.

Xây dựng sự kiện văn hóa của tỉnh Yên Bái ở nước ngoài nhằm giới thiệu và quảng bá bản sắc văn hóa của tỉnh với bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về ngoại giao văn hóa; chú trọng tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của CHDCND Lào, Cộng hòa Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản...

Lồng ghép tuyên truyền về định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo nhận thức chung và đồng thuận trong lãnh đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa; xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế, lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.

Thực hiện tốt các biện pháp bảo tồn, gìn giữ, đặc biệt là phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Xòe Thái, Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; các di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa để quảng bá vùng đất, con người Yên Bái, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức ngoại giao văn hóa, đưa các quan hệ quốc tế về văn hoá đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực…

453 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h