Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/03/2023 07:59:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nhằm triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để Người nộp thuế (NNT) nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tổ chức các Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng; Rà soát, phân loại tổng thể NNT là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Công an tỉnh thường xuyên phối hợp Cục Thuế tỉnh để trao đổi thông tin về các đối tượng có hành vi bán hàng không lập hóa đơn, các phương thức, thủ đoạn mua, bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; đồng thời tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu tội phạm; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, nhất là mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thúc đẩy, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện xuất và lấy hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tổ chức, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc việc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Chỉ thị này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động, khuyến khích nhân dân khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ lấy hóa đơn, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ, qua đó giúp cho việc bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng đồng thời thực hiện quyền giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và người bán hàng.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hoặc đăng ký mới áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế. Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Luật Quản lý thuế, các quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

783 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h