Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân

Ngày 23/2/2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 03/01/2017 và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 về việc ban hành lệ phí hộ tịch; sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Lệ phí đăng ký cư trú

Theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 về việc ban hành lệ phí hộ tịch; sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Phí sử dụng tạm thời lòng đưòng, hè phố

Ngày 23/2/2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 03/01/2017.

QĐ số 2682/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh ban hành QĐ số 2682/QĐ-UBND về việc Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Phụ lục số 01)

QĐ số 1998/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGày 6/9/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành QĐ QĐ số 1998/QĐ-UBND vềviệc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định 1148/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 1148/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 547/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.