Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ

30/12/2020 13:21:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu Yên Bái.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính, cơ chế quản lý công chức, viên chức, chính sách tiền lương, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ để thể chế hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Ban chấp hành Trung ương ban hành 05 Nghị quyết; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 09 văn bản, đề án. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 04 Luật; trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 14 Nghị quyết. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 40 Nghị định; 05 Quyết định quy phạm pháp luật; 08 Nghị quyết. Ban hành theo thẩm quyền 60 thông tư…

Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tại Bộ, ngành Trung ương: Vụ và tương đương giảm 12 tổ chức; Cục và tương đương tăng 07 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 02 tổ chức.

Tại địa phương: Cơ quan chuyên môn giảm 05 tổ chức; phòng giảm 973 tổ chức; chi cục giảm 127 tổ chức; phòng thuộc chi cục giảm 1.179 tổ chức; tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giảm 12 tổ chức. Ở cấp huyện: Cơ quan chuyên môn giảm 294 tổ chức, trong đó có 278 phòng Dân tộc.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ, ngành Trung ương: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 06 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức.

Tại địa phương: Đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%).

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).

Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP trong giai đoạn năm 2015 - 2020 là 67.218 người.

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đạt hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức; công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nền nếp và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của các ngành, địa phương chia sẻ những bài học kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác ngành Nội vụ.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhất trí cao với nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ. Tham luận với nội dung “Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2015 - 2020”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết: Trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, tỉnh Yên Bái có 959 đơn vị sự nghiệp công lập, được giao 22.335 biên chế viên chức; trong đó riêng sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh có 530 trường, 765 điểm trường lẻ nằm rải rác ở các thôn bản, khu dân cư.

Với quyết tâm chính trị cao và sự chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết 18,19-NQ/TW, tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa, tài nguyên môi trường.

Nổi bật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Đề án “Sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020”. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở bằng cách làm sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và các tầng lớp nhân dân; tập trung ưu tiên, bố trí nguồn vốn và tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục, cơ bản giải quyết khó khăn về phòng học và các công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu của học sinh bán trú; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết, đánh giá, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đến nay, toàn tỉnh còn 400 trường, giảm 130/530 trường (tương đương 24,5% số trường), còn 478 điểm trường, giảm 287/765 điểm trường (tương đương giảm 37,5%), giảm 257/1.285 cán bộ lãnh đạo, quản lý, (tương đương 20% số cán bộ quản lý); 1.985 người làm việc (tương đương 15,5% số người làm việc); số học sinh được học bán trú tăng trên 11.000 em, tạo điều kiện tốt hơn cho các em đến trường, làm quen với môi trường tập thể, rèn luyện kỹ năng sống. Qua đó góp phần thu gọn đầu mối, giải quyết triệt để những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức các lớp học ở điểm trường lẻ, đồng thời bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng công tác quản lý, công tác giáo dục, nhất là giáo dục đại trà, giáo dục dân tộc và chăm sóc trẻ em vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo một cách căn cơ, bài bản, quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; bám sát mục tiêu, định hướng của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế vừa đảm bảo hoạt động ổn định của các đơn vị; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng ban; ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc hằng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thế, cá nhân liên quan triển khai thực hiện; rà soát, đánh giá kỹ lưỡng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của các đơn vị để xác định phương án sắp xếp phù hợp. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng đối với các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất, không để phát sinh phức tạp trong triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản các đơn vị có sự tương đồng hay chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động đã được tính toán hợp nhất, sáp nhập phù hợp; giải thể, chấm dứt hoạt động một số đơn vị, tổ chức hoạt động không hiệu quả, các ban quản lý dự án, tổ chức phối hợp liên ngành; sắp xếp, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước của một số tổ chức về cơ quan có thẩm quyền để thống nhất hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Cùng với sắp xếp bộ máy, tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế, đảm bảo chế độ, chính sách gắn với xây dựng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ, xã hội hóa đối với một số ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế. Chỉ đạo giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động sau sắp xếp; đặc biệt đã ban hành chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí công việc khác phù hợp cho trên 1.600 viên chức dôi dư sau sắp xếp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cũng chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2015 - 2020.

451 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h