Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái định hướng phát triển kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ mới

13/03/2021 09:04:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/03/2020 của Bộ Chính trị, với quan điểm chỉ đạo các tổ chức Đảng, cấp ủy, chính quyền, địa phương phải coi phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của HTX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo. Theo đó xác định hướng đi cho khu vực KTTT, HTX trong giai đoạn 2020-2025, đó là: “Mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác. Phát huy hiệu quả chính sách của Trung ương và ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển HTX kiểu mới. Đẩy mạnh liên kết ngang giữa nông dân trong HTX, doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp, HTX dẫn dắt, thúc đẩy liên kết sản xuất giữa các hộ dân, tổ hợp tác trong chuỗi giá trị”.

Với yêu cầu phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái định hướng khuyến khích phát triển KTTT trên các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển các ngành nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương, sản phẩm chủ lực có khả năng xuất khẩu; tăng cường các hình thức phát triển, mở rộng quy mô thành viên trong HTX. Đồng thời chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm; đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp, HTX và các mô hình kinh tế khác, góp phần tăng cao thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm mới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể.

Mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái có ưu thế riêng về thổ nhưỡng, khí hậu, cũng như cây trồng, vật nuôi, chính vì vậy việc hình thành các mô hình HTX hoạt động với quy mô liên thôn, liên xã, liên huyện với những sản phẩm chủ lực của địa phương là một xu thế tất yếu, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, gắn với xây dựng và phát triển mô hình KTTT, HTX nhanh và bền vững; phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều người dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia Hợp tác xã.

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2020 - 2025, Yên Bái khuyến khích tạo điều kiện thúc đẩy phong trào HTX trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh về số lượng, đảm bảo chất lượng. Mỗi năm thành lập mới từ 50 HTX, 100 tổ hợp tác trở lên; phấn đấu đến năm 2025 thành lập 01 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; hết năm 2025, thu nhập bình quân của thành viên và lao động trong HTX đạt trên 60 triệu đồng/người/năm trở lên, đối với tổ hợp tác đạt từ 50 triệu đồng/người/năm trở lên; tạo việc làm cho trên 9.200 lao động thường xuyên trong các HTX. Đảm bảo giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp đến đại học đạt khoảng 60%/tổng số cán bộ cán bộ quản lý HTX. Hàng năm phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch năm về công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên môn, nghiệp vụ cho các HTX, Tổ hợp tác.

Để KTTT tỉnh phát triển đúng định hướng và đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái đã đề ra một số giải pháp phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, như: Tiếp tục và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về KTTT, HTX; hoàn thiện các khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách để phát triển Kinh tế hợp tác trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên về làm việc tại HTX...

Bước vào nhiệm kỳ mới, trên cơ sở xác định hướng đi phù hợp với thực tiễn gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, dự báo Kinh tế tập thể, HTX tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng, mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội ngày càng cao cho thành viên và người dân, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

508 lượt xem
CTV: Đỗ Nhân Đạo - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h