Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

04/03/2023 09:00:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái.

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái được thành lập do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn hằng năm. Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo trang trọng, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, có chiều sâu, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tính chất, ý nghĩa của sự kiện, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh... Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch phù hợp với mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình triển khai tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng thành lập các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban, thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2023. Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

1208 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h