Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

I - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

345, đường Kim Đồng, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.859.266

Fax

02163.890.366

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

http://banqlckcn.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, phương án phát triển hệ thống có liên quan đến khu công nghiệp;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

đ) Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

e) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hằng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan;

g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

 

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Trịnh Huỳnh Yên

Trưởng ban

0913 251 636

2

Ông Hà Hùng Thịnh

Phó Trưởng ban

02163.893.117

3

Ông Phạm Lâm Phóng

Phó Trưởng ban

02163.893.312

4 Ông Vũ Minh Tuấn Phó Trưởng ban 0969 132 668

 
 

IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Nghiệp vụ

02163 859.266

2

Phòng Quản lý doanh nghiệp

02163 893.574

 
V - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp

 

 

 
 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h