Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

THANH TRA TỈNH

 

I - THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Phường Đồng tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại

0216.3858.060

Fax

0216.3858.060

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH

https://thanhtra.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

              + Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng ở địa phương.

            + Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố;

+ Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố;

+ Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

+ Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính; phối hớp với các cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn chế độ chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra huyện, thị, thành phố và Thanh tra các sở, ban, ngành;

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh giao;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, thị, thành phố; Thanh tra sở, ban, ngành;

+ Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh;

+ Tham gia ý kiến về cơ cấu, tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với thanh tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố;

+ Hướng dẫn, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyện, thị, thành phố; Thanh tra sở, ban, ngành;

+ Tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh;

+ Trưng tập cán bộ, công chức thuộc thanh tra sở, ban, ngành, thanh tra huyện, thị, thành phố để tham gia các đoàn thanh tra.

 

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Kiều Phương

Chánh Thanh tra

 

2

Ông Vũ Quang

Phó Chánh Thanh tra

 

3

Ông Nguyễn Đăng Bình

Phó Chánh thanh tra

 

4

Ông Nguyễn Duy Tuyên

Phó Chánh thanh tra

 

 
IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

 

2

Phòng Nghiệp vụ I

 

3

Phòng Nghiệp vụ II

 

4

Phòng nghiệp vụ III

 

5

Phòng Nghiệp vụ IV

 

6

Phòng Nghiệp vụ V

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h