Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN   

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Thị trấn Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3.874.047

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN CHẤN   

https://vanchan.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Đặng Duy Hiển

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Bà Lò Thị Thúy Nga

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

3

Ông Đinh Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4 Ông Phạm Thái Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện  
 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN

 

2

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

0216.3.874.056

3

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3.874.450

4

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

0216.3.874.571

5

P. Y TẾ

 

6

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3.874.051

7

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3.874.093

8

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

0216.3.874.057

9

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

0216.3.874.064

10

P. TƯ PHÁP

0216.3.874.264

11

P.TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

0216.3. 874049

12

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3.874058

13

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3. 877.959

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h