Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ NỘI VỤ

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Tổ 22, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163.852.415

Fax

02163.857.839

Email

sonoivu@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ

http://sonoivu.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

2. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Văn Trọng

Giám đốc

02163.852.415

2

Ông Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc

02163.857585

3

Ông Đinh Xuân Cường

Phó Giám đốc

02163.853.415

4

Ông Nguyễn Quốc Hưng

Phó Giám đốc

 

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163.852.415

2

Phòng Công chức, viên chức

02163.855.524

3

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

02163.892.379

4

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

02163.855.525

5

Thanh tra

02163.858.015

6

Phòng Cải cách hành chính

02163.893.661

7

Phòng Văn Thư - Lưu trữ

02163.858.889

8

Phòng Tôn giáo

02163.866.655

02163.885.106

9

Phòng Thi đua – Khen thưởng

02163.892.357

02163.892.979

 

V – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm lưu trữ lịch sử

 

 
 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h