Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

 CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

2 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

3 Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng khoa và công nghệ tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h