Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

MÃ SỐ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH YÊN BÁI

(Do Tổng cục Thống kê cung cấp)

 

Mã tỉnh Yên Bái: 15

STT

Tên Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh

Mã huyện

Tên Xã, Phường, Thị trấn

Mã xã

I

Thành phố Yên Bái

132

 

 

1

 

 

Phường Yên Thịnh

04249

2

 

 

Phường Yên Ninh

04252

3

 

 

Phường Minh Tân

04255

4

 

 

Phường Nguyễn Thái Học

04258

5

 

 

Phường Đồng Tâm

04261

6

 

 

Phường Nguyễn Phúc

04264

7

 

 

Phường Hồng Hà

04267

8

 

 

Phường Nam Cường

04273

9

 

 

Xã Minh Bảo

04270

10

 

 

Xã Tuy Lộc

04276

11

 

 

Xã Tân Thịnh

04279

12

 

 

Xã Âu Lâu

04540

13

 

 

Xã Giới Phiên

04543

14

 

 

Phường Hợp Minh

04546

15

 

 

Xã Văn Phú

04558

II

Thị xã Nghĩa Lộ

133

 

 

1

 

 

Phường Pú Trạng

04282

2

 

 

Phường Trung Tâm

04285

3

 

 

Phường Tân An

04288

4

 

 

Phường Cầu Thia

04291

5

 

 

Xã Nghĩa Lợi

04294

6

 

 

Xã Nghĩa Phúc

04297

7

 

 

Xã Nghĩa An

04300

8

 

 

Xã Nghĩa Lộ

04624

9

 

 

Xã Sơn A

04660

10

 

 

Xã Phù Nham

04663

11

 

 

Xã Thanh Lương

04675

12

 

 

Xã Hạnh Sơn

04678

13

 

 

Xã Phúc Sơn

04681

14

 

 

Xã Thạch Lương

04684

III

Huyện Lục Yên

135

 

 

1

 

 

Thị trấn Yên Thế

04303

2

 

 

Xã Tân Phượng

04306

3

 

 

Xã Lâm Thượng

04309

4

 

 

Xã Khánh Thiện

04312

5

 

 

Xã Minh Chuẩn

04315

6

 

 

Xã Mai Sơn

04318

7

 

 

Xã Khai Trung

04321

8

 

 

Xã Mường Lai

04324

9

 

 

Xã An Lạc

04327

10

 

 

Xã Minh Xuân

04330

11

 

 

Xã Tô Mậu

04333

12

 

 

Xã Tân Lĩnh

04336

13

 

 

Xã Yên Thắng

04339

14

 

 

Xã Khánh Hoà

04342

15

 

 

Xã Vĩnh Lạc

04345

16

 

 

Xã Liễu Đô

04348

17

 

 

Xã Động Quan

04351

18

 

 

Xã Tân Lập

04354

19

 

 

Xã Minh Tiến

04357

20

 

 

Xã Trúc Lâu

04360

21

 

 

Xã Phúc Lợi

04363

22

 

 

Xã Phan Thanh

04366

23

 

 

Xã An Phú

04369

24

 

 

Xã Trung Tâm

04372

IV

Huyện Văn Yên

136

 

 

1

 

 

Thị trấn Mậu A

04375

2

 

 

Xã Lang Thíp

04378

3

 

 

Xã Lâm Giang

04381

4

 

 

Xã Châu Quế Thượng

04384

5

 

 

Xã Châu Quế Hạ

04387

6

 

 

Xã An Bình

04390

7

 

 

Xã Quang Minh

04393

8

 

 

Xã Đông An

04396

9

 

 

Xã Đông Cuông

04399

10

 

 

Xã Phong Dụ Hạ

04402

11

 

 

Xã Mậu Đông

04405

12

 

 

Xã Ngòi A

04408

13

 

 

Xã Xuân Tầm

04411

14

 

 

Xã Tân Hợp

04414

15

 

 

Xã An Thịnh

04417

16

 

 

Xã Yên Thái

04420

17

 

 

Xã Phong Dụ Thượng

04423

18

 

 

Xã Yên Hợp

04426

19

 

 

Xã Đại Sơn

04429

20

 

 

Xã Đại Phác

04435

21

 

 

Xã Yên Phú

04438

22

 

 

Xã Xuân Ái

04441

23

 

 

Xã Viễn Sơn

04447

24

 

 

Xã Mỏ Vàng

04450

25

 

 

Xã Nà Hẩu

04453

V

Huyện Mù Cang Chải

137

 

 

1

 

 

Thị trấn Mù Căng Chải

04456

2

 

 

Xã Hồ Bốn

04459

3

 

 

Xã Nậm Có

04462

4

 

 

Xã Khao Mang

04465

5

 

 

Xã Mồ Dề

04468

6

 

 

Xã Chế Cu Nha

04471

7

 

 

Xã Lao Chải

04474

8

 

 

Xã Kim Nọi

04477

9

 

 

Xã Cao Phạ

04480

10

 

 

Xã La Pán Tẩn

04483

11

 

 

Xã Dế Su Phình

04486

12

 

 

Xã Chế Tạo

04489

13

 

 

Xã Púng Luông

04492

14

 

 

Xã Nậm Khắt

04495

VI

Huyện Trấn Yên

138

 

 

1

 

 

Thị trấn Cổ Phúc

04498

2

 

 

Xã Tân Đồng

04501

3

 

 

Xã Báo Đáp

04504

4

 

 

Xã Đào Thịnh

04507

5

 

 

Xã Việt Thành

04510

6

 

 

Xã Hòa Cuông

04513

7

 

 

Xã Minh Quán

04516

8

 

 

Xã Quy Mông

04519

9

 

 

Xã Cường Thịnh

04522

10

 

 

Xã Kiên Thành

04525

11

 

 

Xã Nga Quán

04528

12

 

 

Xã Y Can

04531

13

 

 

Xã Lương Thịnh

04537

14

 

 

Xã Bảo Hưng

04561

15

 

 

Xã Việt Cường

04564

16

 

 

Xã Minh Quân

04567

17

 

 

Xã Hồng Ca

04570

18

 

 

Xã Hưng Thịnh

04573

19

 

 

Xã Hưng Khánh

04576

20

 

 

Xã Việt Hồng

04579

21

 

 

Xã Vân Hội

04582

VII

Huyện Trạm Tấu

139

 

 

1

 

 

Thị trấn Trạm Tấu

04585

2

 

 

Xã Túc Đán

04588

3

 

 

Xã Pá Lau

04591

4

 

 

Xã Xà Hồ

04594

5

 

 

Xã Phình Hồ

04597

6

 

 

Xã Trạm Tấu

04600

7

 

 

Xã Tà Si Láng

04603

8

 

 

Xã Pá Hu

04606

9

 

 

Xã Làng Nhì

04609

10

 

 

Xã Bản Công

04612

11

 

 

Xã Bản Mù

04615

12

 

 

Xã Hát Lìu

04618

VIII

Huyện Văn Chấn

140

 

 

1

 

 

Thị trấn NT Liên Sơn

04621

2

 

 

Thị trấn NT Trần Phú

04627

3

 

 

Xã Tú Lệ

04630

4

 

 

Xã Nậm Búng

04633

5

 

 

Xã Gia Hội

04636

6

 

 

Xã Sùng Đô

04639

7

 

 

Xã Nậm Mười

04642

8

 

 

Xã An Lương

04645

9

 

 

Xã Nậm Lành

04648

10

 

 

Xã Sơn Lương

04651

11

 

 

Xã Suối Quyền

04654

12

 

 

Xã Suối Giàng

04657

13

 

 

Xã Nghĩa Sơn

04666

14

 

 

Xã Suối Bu

04669

15

 

 

Thị trấn Sơn Thịnh

04672

16

 

 

Xã Đại Lịch

04687

17

 

 

Xã Đồng Khê

04690

18

 

 

Xã Cát Thịnh

04693

19

 

 

Xã Tân Thịnh

04696

20

 

 

Xã Chấn Thịnh

04699

21

 

 

Xã Bình Thuận

04702

22

 

 

Xã Thượng Bằng La

04705

23

 

 

Xã Minh An

04708

24

 

 

Xã Nghĩa Tâm

04711

IX

Huyện Yên Bình

141

 

 

1

 

 

Thị trấn Yên Bình

04714

2

 

 

Thị trấn Thác Bà

04717

3

 

 

Xã Xuân Long

04720

4

 

 

Xã Cảm Nhân

04726

5

 

 

Xã Ngọc Chấn

04729

6

 

 

Xã Tân Nguyên

04732

7

 

 

Xã Phúc Ninh

04735

8

 

 

Xã Bảo Ái

04738

9

 

 

Xã Mỹ Gia

04741

10

 

 

Xã Xuân Lai

04744

11

 

 

Xã Mông Sơn

04747

12

 

 

Xã Cảm Ân

04750

13

 

 

Xã Yên Thành

04753

14

 

 

Xã Tân Hương

04756

15

 

 

Xã Phúc An

04759

16

 

 

Xã Bạch Hà

04762

17

 

 

Xã Vũ Linh

04765

18

 

 

Xã Đại Đồng

04768

19

 

 

Xã Vĩnh Kiên

04771

20

 

 

Xã Yên Bình

04774

21

 

 

Xã Thịnh Hưng

04777

22

 

 

Xã Hán Đà

04780

23

 

 

Xã Phú Thịnh

04783

24

 

 

Xã Đại Minh

04786

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h