Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH YÊN BÁI KHÓA XIX - NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 15 (chuyên đề) - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 19/4/2024 (Ban hành 18 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

04/NQ-HĐND

.Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HĐND

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhân kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

05/NQ-HĐND

06/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Yên Bái về quy định một số nội dung chi và mức chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06/2024/NQ-HĐND

07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 1 năm 2024)

07/NQ-HĐND

08/NQ-HĐND

Nghị quyết thống nhất số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

08/NQ-HĐND

09/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/2024/NQ-HĐND

10/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/2024/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

11/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái

12/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

13/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái

14/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La)

15/NQ-HĐND

16/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14).

16/NQ-HĐND

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước.

17/NQ-HĐND

18/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 - Nguồn vốn ngân sách địa phương.

18/NQ-HĐND

19/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

19/NQ-HĐND

20/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết về giao cho HĐND huyện Văn Chấn, HĐND huyện Văn Yên thực hiện cơ chế thí điểm trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025.

20/2024/NQ-HĐND

21/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

21/NQ-HĐND

 

 

 

 

 

 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 14 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 6,7,8/12/2023 (Ban hành 37 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

56/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

56/NQ-HĐND

57/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2021/NQHĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025

57/2023/NQ-HĐND

58/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQHĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái

58/2023/NQ-HĐND

59/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

59/2023/NQ-HĐND

60/NQ-HĐND

Nghị quyết thống nhất quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

60/NQ-HĐND

61/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái

61/2023/NQ-HĐND

62/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

62/2023/NQ-HĐND

63/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

63/2023/NQ-HĐND

64/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

64/2023/NQ-HĐND

65/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

65/2023/NQ-HĐND

66/NQ-HĐND

Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

66/NQ-HĐND

67/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; biên chế các Hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Nhà nước; khoán hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ, đoàn thể và khối Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024

67/NQ-HĐND

68/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

68/NQ-HĐND

69/NQ-HĐND

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

69/NQ-HĐND

70/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024

70/NQ-HĐND

71/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phát triển nông nghiệp bền vững và giảm nghèo thông qua quản lý tốt hơn nguồn nước tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, sử dụng Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương

71/NQ-HĐND

72/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

72/NQ-HĐND

73/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

73/NQ-HĐND

74/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái

74/NQ-HĐND

75/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái

75/NQ-HĐND

CV số 21/HĐND-VP

76/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hội trường, nhà làm việc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

76/NQ-HĐND

77/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái

77/NQ-HĐND

78/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái

78/NQ-HĐND

79/NQ-HĐND

Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

79/NQ-HĐND

80/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

80/NQ-HĐND

81/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách nhà nước

81/NQ-HĐND

82/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh

82/NQ-HĐND

83/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023

83/NQ-HĐND

84/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 2 năm 2023)

84/NQ-HĐND

85/NQ-HĐND

Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024

85/NQ-HĐND

86/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2024;  danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

86/NQ-HĐND

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh nghị quyết thông qua quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất

87/NQ-HĐND

88/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

88/NQ-HĐND

89/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

89/NQ-HĐND

90/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh”

90/NQ-HĐND

91/NQ-HĐND

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

91/NQ-HĐND

92/NQ-HĐND

Nghị quyết về kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

92/NQ-HĐND

 

 

 

 

 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 13 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 5/10/2023 (Ban hành 13 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

43/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026

43/NQ-HĐND

44/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và chỉnh trị suối Nậm Kim khu vực xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

44/NQ-HĐND

45/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái

45/NQ-HĐND

46/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương

46/NQ-HĐND

47/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023

47/NQ-HĐND

48NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

48NQ-HĐND

49/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 1 năm 2023).

49/NQ-HĐND

50/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi và mức chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

50/NQ-HĐND

51/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

51/2023/NQ-HĐND

52/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn một số xã trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên tỉnh Yên Bái.

52/NQ-HĐND

53/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể trồng rừng sản xuất; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng rừng bổ sung; trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

53/2023/NQ-HĐND

54/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của HĐND tỉnh về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái

54/NQ-HĐND

55/NQ-HĐND

Nghị quyết Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

55/NQ-HĐND

 

 

 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 7 và 8/7/2023 (Ban hành 27 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

16/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)

16/NQ-HĐND

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nộ i Bài - Lào Cai (IC15).

17/NQ-HĐND

18/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

18/NQ-HĐND

19/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Tỉnh lộ 170 và Quốc lộ 70 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn An Phú - Tân Nguyên - Mậu A)

19/NQ-HĐND

20/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32, Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12)

20/NQ-HĐND

21/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái 

21/NQ-HĐND

22/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14)

22/NQ-HĐND

23/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái

23/NQ-HĐND

24/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương

24/NQ-HĐND

Biểu NQ 24

25/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/NQ-HĐND

Biểu NQ 25

26/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023

26/NQ-HĐND

27/NQ-HĐND

Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

27/NQ-HĐND

28/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/2023/NQ-HĐND

29/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29/2023/NQ-HĐND

30/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

30/NQ-HĐND

31/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

31/NQ-HĐND

32/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

32/2023/NQ-HĐND

33/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi một số nội dung chi sử dụng nguồn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

33/2023/NQ-HĐND

34/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái

34/2023/NQ-HĐND

35/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý; người làm công tác cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

35/2023/NQ-HĐND

36/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái

36/2023/NQ-HĐND

37/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023 – 2025

37/2023/NQ-HĐND

38/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023 - 2024 đến hết năm học 2025 – 2026

38/2023/NQ-HĐND

39/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2023 – 2024

39/2023/NQ-HĐND

40/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024

40/NQ-HĐND

41/NQ-HĐND

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

41/NQ-HĐND

42/NQ-HĐND

Nghị quyết Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

42/NQ-HĐND

 

 

 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 11 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 12/4/2023 (Ban hành 15 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HĐND

02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Yên Báikhóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

02/NQ-HĐND

03/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

03/NQ-HĐND

04/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/NQ-HĐND

05/NQ-HĐND

Nghị quyết Thông qua Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/NQ-HĐND

06/NQ-HĐND

 

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nguồn vốn ngân sách địa phương

 

06/NQ-HĐND

07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái

07/NQ-HĐND

08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

08/NQ-HĐND

09/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái.

09/NQ-HĐND

10/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025.

10/2023/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023

11/NQ-HĐND

12/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Bãi bỏ Lệ phí đăng ký cư trú quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

12/2023/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND

Nghị quyết Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2019/NĐ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

13/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND

Nghị quyết Thống nhất sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND

Nghị quyết Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

15/NQ-HĐND

 
 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 8,9,10/12/2022 (Ban hành 26 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

43/NQ-HĐND

 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

43/NQ-HĐND

44/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp tỉnh quản lý)

44/2022/NQ-HĐND

45/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

45/NQ-HĐND

46/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương.

 

46/NQ-HĐND

47/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021

47/NQ-HĐND

48/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

48/NQ-HĐND

49/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

 

49/2022/NQ-HĐND

50/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

50/2022/NQ-HĐND

51/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

51/2022/NQ-HĐND

52/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, mô hình sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

 

52/2022/NQ-HĐND

53/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

53/2022/NQ-HĐND

54/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ- HĐND ngày 31/7/2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

 

54/NQ-HĐND

55/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

 

55/NQ-HĐND

56/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

56/NQ-HĐND

57/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

57/2022/NQ-HĐND

58/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

58/2022/NQ-HĐND

59/NQ-HĐND

Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các tổ chức hội đặc thù, các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái

 

59/NQ-HĐND

60/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025

 

60/2022/NQ-HĐND

61/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023

 

61/NQ-HĐND

62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023

 

62/NQ-HĐND

63/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

63/NQ-HĐND

 

64/NQ-HĐND

Nghị quyết kết quả giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

64/NQ-HĐND

 

65/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

65/NQ-HĐND

 

66/NQ-HĐND

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

66/NQ-HĐND

 

67/NQ-HĐND

Nghị quyết về kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

67/NQ-HĐND

 

68/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái năm 2023

68/NQ-HĐND

 

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 19/10/2022 (Ban hành 8 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

35/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

35/NQ-HĐND

 

 

36/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

36/NQ-HĐND

 

 

37/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

37/NQ-HĐND

 

 

 

38/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

38/2022/NQ-HĐND 

39/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

39/NQ-HĐND

40/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

40/NQ-HĐND

41/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh.

41/2022/NQ-HĐND

42/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của HĐND tỉnh về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái.

42/NQ-HĐND

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 31/8/2022 (Ban hành 7 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

28/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/NQ-HĐND

 

 

29/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho một số dự án từ dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

29/NQ-HĐND

 

 

30/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

30/NQ-HĐND

 

 

 

31/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

31/NQ-HĐND

 

32/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

32/2022/NQ-HĐND

33/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

33/NQ-HĐND

34/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế công chức và phê duyệt điều chỉnh tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2022.

34/NQ-HĐND

 
 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 5 và 6/7/2022 (ban hành 11 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

16/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

16/NQ-HĐND

 

 

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B – Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

17/NQ-HĐND

 

 

18/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

18/2022/NQ-HĐND

 

 

 

19/NQ-HĐND

Nghị quyết Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

19/NQ-HĐND

 

20/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

20/NQ-HĐND

21/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

21/NQ-HĐND

22/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/2022/NQ-HĐND

23/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

23/2022/NQ-HĐND

24/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022.

24/2022/NQ-HĐND

25/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025.

25/2022/NQ-HĐND

26/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

26/NQ-HĐND

27/NQ-HĐND

Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/NQ-HĐND 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 22/6/2022 (Ban hành 4 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

11/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Yên Bái.

11/2022/NQ-HĐND

 

 

12/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

12/NQ-HĐND

 

 

13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

13/NQ-HĐND

 

 

14/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

14/NQ-HĐND

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 5 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 30/3/2022 (Ban hành 10 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

01/NQ-HĐND

02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương.  

02/NQ-HĐND

03/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

03/NQ-HĐND

04/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

04/NQ-HĐND

05/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

05/2022/NQ-HĐND

06/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái.

06/2022/NQ-HĐND

07/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

07/2022/NQ-HĐND

08/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/2022/NQ-HĐND

09/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/2022/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND

Nghị quyết về sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

10/NQ-HĐND

 

 

 

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 6, 7/12/2021 (Ban hành 20 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

67/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

67/NQ-HĐND

68/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

68/NQ-HĐND

69/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

69/NQ-HĐND

70/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025

70/2021/NQ-HĐND

71/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

71/2021/NQ-HĐND

72/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022

72/NQ-HĐND

73/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022

73/NQ-HĐND

74/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026

74/NQ-HĐND

75/NQ-HĐND

Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2022

75/NQ-HĐND

76/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026

76/NQ-HĐND

77/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

77/2021/NQ-HĐND

78/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

78/2021/NQ-HĐND

79/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

79/2021/NQ-HĐND

80/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022; các hộ gia đình, các nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

80/NQ-HĐND

81/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

81/NQ-HĐND

82/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 cuả HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

82/NQ-HĐND

83/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với các trường hợp là hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tự nguyện thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2019 và năm 2020

83/NQ-HĐND

84/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

84/2021/NQ-HĐND

85/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

85/2021/NQ-HĐND

86/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2022

86/NQ-HĐND

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 3 (chuyên đề) - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 20/9/2021 (Ban hành 03 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 64/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

64/NQ-HĐND

Số 65/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

65/NQ-HĐND

Số 66/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Số 66/NQ-HĐND

 

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 16 - 17/7/2021 (Ban hành 15 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 48/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

48/NQ-HĐND

Số 49/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

49/NQ-HĐND

Số 50/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025

Số 50/2021/NQ-HĐND

Số 51/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Số 51/NQ-HĐND

Số 52/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Số 52/NQ-HĐND

Số 53/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Số 53/NQ-HĐND

Số 54/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Số 54/NQ-HĐND

Số 55/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

Số 55/NQ-HĐND

Số 56/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Số 56/2021/NQ-HĐND

Số 57/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số 57/2021/NQ-HĐND

Số 58/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí hang năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016- 2017 đến năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2021 - 2022

Số 58/2021/NQ-HĐND

Số 59/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022

Số 59/2021/NQ-HĐND

Số 60/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số 60/2021/NQ-HĐND

Số 61/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số 61/2021/NQ-HĐND

Số 62/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022

Số 62/NQ-HĐND

 

 

 

CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVIII - NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 21 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 19/4/2021 (Ban hành 13 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái

01/NQ-HĐND

Số 02/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

02/NQ-HĐND

Số 03/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

03/NQ-HĐND

Số 04/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

04/NQ-HĐND

Số 05/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

05/2021/NQ-HĐND

Số 06/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

06/2021/NQ-HĐND

Số 07/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

07/2021/NQ-HĐND

Số 08/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

08/NQ-HĐND

Số 09/NQ-HĐND

Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

09/NQ-HĐND

Số 10/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

10/2021//NQ-HĐND

Số 11/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

11/2021/NQ-HĐND

Số 12/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

12/2021/NQ-HĐND

Số 13/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

13/2021/NQ-HĐND

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 20 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 15 - 16/12/2020 (Ban hành 20 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 55/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020.

55/2020/NQ-HĐND

Số 56/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021 - 2025

56/NQ-HĐND

Số 57/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021

57/NQ-HĐND

Số 58/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

58/NQ-HĐND

Số 59/NQ-HĐND

Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

59/NQ-HĐND

Số 60/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

60/NQ-HĐND

Số 61/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021

61/NQ-HĐND

Số 62/NQ-HĐND

Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021

62/NQ-HĐND

Số 63/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

63/NQ-HĐND

Số 64/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

64/NQ-HĐND

Số 65/NQ-HĐND

Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2021.

65/NQ-HĐND

Số 66/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

66/2020/NQ-HĐND

Số 67/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc tổ chức xây dựng lực lượng và hỗ trợ hoạt động Quân báo – Trinh sát, giai đoạn 2021-2025

67/2020/NQ-HĐND

Số 68/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

68/NQ-HĐND

Số 69/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025

69/2020/NQ-HĐND

Số 70/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025

70/2020/NQ-HĐND

Số 71/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

71/NQ-HĐND

Số 72/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, sang năm 2021

72/2020/NQ-HĐND

Số 73/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

73/2020/NQ-HĐND

Số 74/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

74/NQ-HĐND

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 19 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 10/11/2020 (Ban hành 02 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 53/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

53/NQ-HĐND

Số 54/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A, dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

54/NQ-HĐND

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 18 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 2/10/2020 (Ban hành 06 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 47/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn Đại biểu đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

47/NQ-HĐND

Số 48/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

48/NQ-HĐND

Số 49/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

49/NQ-HĐND

Số 50/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

50/NQ-HĐND

Số 51/NQ-HĐND

Nghị quyết về mức vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

51/NQ-HĐND

Số 52/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án bố trí trụ sở và kinh phí thực hiện Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021” ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh

52/NQ-HĐND

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 17 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII 

Diễn ra ngày 3- 4/7/2020 (Ban hành 09 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số 18/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

18/2020/NQ-HĐND

Số 19/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19/2020/NQ-HĐND

Số 20/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/NQ-HĐND

Số 21/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/2020/NQ-HĐND

Số 22/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

22/2020/NQ-HĐND

Số 23/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái.

 

23/2020/NQ-HĐND

Số 24/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

24/2020/NQ-HĐND

Số 25/NQ-HĐND

Nghị quyết  về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

 

25/NQ-HĐND

Số 26/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

26/2020/NQ-HĐND

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 16 (chuyên đề) - HĐND TỈNH KHÓA XVIII 

Diễn ra ngày 14/4/2020 (Ban hành 10 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

 

04 /NQ-HĐND

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; chủ trương đầu tư điều chỉnh của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; cho ý kiến vào nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) Quỹ đất xây dựng khu đô thị sinh thái khu vực đầu cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

04 /NQ-HĐND

05 /NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2020.

05 /NQ-HĐND

06/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

06/NQ-HĐND

07/NQ-HĐND

Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (nguồn vốn nước ngoài)

07/NQ-HĐND

08/2020/NQ-HĐND

Thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

08/2020/NQ-HĐND

09/2020/NQ-HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025.

09/2020/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021”.

10/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND

Ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó với dịch Covid-19

11/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND

Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích                                                     sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

12/NQ-HĐND

13/2020/NQ-HĐND

Ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

13/2020/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII 

Diễn ra ngày 28 và 29/11/2019 (Ban hành 19 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

 

32/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

32/NQ-HĐND

33/2019/NQ-HĐND

Quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 2020.

33/2019/NQ-HĐND

34/NQ-HĐND

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

34/NQ-HĐND

35/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

35/NQ-HĐND

36/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

36/NQ-HĐND

37/NQ-HĐND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020

37/NQ-HĐND

38/NQ-HĐND

Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trong năm 2020

38/NQ-HĐND

39/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái

39/NQ-HĐND

40/2019/NQ-HĐND

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

40/2019/NQ-HĐND

41/NQ-HĐND

Về việc đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

41/NQ-HĐND

42/2019/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

42/2019/NQ-HĐND

43/NQ-HĐND

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

43/NQ-HĐND

44/NQ-HĐND

Về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2020

44/NQ-HĐND

45/2019/NQ-HĐND

Quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái do ngân sách địa phương đảm bảo

45/2019/NQ-HĐND

46/2019/NQ-HĐND

Sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021

46/2019/NQ-HĐND

47/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

47/NQ-HĐND

48/NQ-HĐND

Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

48/NQ-HĐND

49/2019/NQ-HĐND

Thông qua quy định Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

49/2019/NQ-HĐND

50/NQ-HĐND

Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2020

50/NQ-HĐND

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 14  - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 31/7/2019 (Ban hành 08 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

20/NQ-HĐND

Phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B

20/NQ-HĐND

21/NQ-HĐND

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

21/NQ-HĐND

22/NQ-HĐND

Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

22/NQ-HĐND

23 /NQ-HĐND

Về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

23 /NQ-HĐND

24/NQ-HĐND

Về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021.

24/NQ-HĐND

25/NQ-HĐND

Thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025

25/NQ-HĐND

26/2019/NQ-HĐND

Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 – 2020.

26/NQ-HĐND

27/2019/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/2019/NQ-HĐND

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 13  - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra từ ngày 20-21/6/2019 (Ban hành 08 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

11/NQ-HĐND

Miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND

Về việc giao kế hoạch vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái.

12/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp)

13/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

14 /NQ-HĐND

15/NQ-HĐND

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

15/NQ-HĐND

16/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

16/NQ-HĐND

17/2019/NQ-HĐND

Quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

17/NQ-HĐND

18/NQ-HĐND

Thông qua Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021”.

18/2019/NQ-HĐND

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12 (chuyên đề) - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 15/3/2019 (Ban hành 10 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

01/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019

01/NQ-HĐND

02/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh; chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/NQ-HĐND

03/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung giữ chức danh Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

03/NQ-HĐND

04 /NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

04 /NQ-HĐND

05/NQ-HĐND

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

05/NQ-HĐND

06/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh giảm kinh phí trích bổ sung Quỹ phát triển đất từ số thu tiền sử dụng đất năm 2018 để chuyển sang tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

06/NQ-HĐND

07/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thống nhất tổ chức triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

07/NQ-HĐND

08/2019/NQ-HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025

08/2019/NQ-HĐND

09/NQ-HĐND

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

09/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/NQ-HĐND

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 11 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 6, 7 và  8/12/2018 (Ban hành 20 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

23/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

23/NQ-HĐND

24/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 ÷ 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

24/NQ-HĐND

25/NQ-HĐND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019

25/NQ-HĐND

26 /NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26 /NQ-HĐND

27/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/NQ-HĐND

28/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

28/NQ-HĐND

29/NQ-HĐND

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

29/NQ-HĐND

30/2018/NQ-HĐND

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

30/2018/NQ-HĐND

31/NQ-HĐND

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

31/NQ-HĐND

32/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2019

32/NQ-HĐND

33/NQ-HĐND

Về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

33/NQ-HĐND

34/2018/NQ-HĐND

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

34/2018/NQ-HĐND

35/NQ-HĐND

Thông qua Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

35/NQ-HĐND

36/NQ-HĐND

Về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2019

36/NQ-HĐND

37/NQ-HĐND

Về sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái

37/NQ-HĐND

38/2018/NQ-HĐND

Ban hành Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

38/2018/NQ-HĐND

39/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

39/NQ-HĐND

40/2018/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

40/2018/NQ-HĐND

41/2018/NQ-HĐND

Quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

41/2018/NQ-HĐND

42/2018/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

42/2018/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 01 và 02/8/2018 (Ban hành 12 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

08/NQ-HĐND

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

08/NQ-HĐND

09/NQ-HĐND

Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

10/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND

Về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020

11/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND

Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái

12/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND

Sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Yên Bái

13/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND

Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

14/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

15/NQ-HĐND

16/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

16/NQ-HĐND

17/NQ-HĐND

Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2017

17/NQ-HĐND

18/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/NQ-HĐND

19/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 10/04/2018 (Ban hành 6 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

02/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

02/NQ-HĐND

03/NQ-HĐND

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/NQ-HĐND

04/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

04/NQ-HĐND

05/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/NQ-HĐND

06/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/NQ-HĐND

07/NQ-HĐND

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

07/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII - NHIỆM KỲ 2016 -2021

Diễn ra ngày 13 và 14/12/2017 (Ban hành 18 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

34/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

34/NQ-HĐND

35/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

35/NQ-HĐND

36/NQ-HĐND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

36/NQ-HĐND

37/NQ-HĐND

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái

37/NQ-HĐND

38/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

38/NQ-HĐND

39/NQ-HĐND

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

39/NQ-HĐND

40/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

40/NQ-HĐND

41/NQ-HĐND

Về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2018

41/NQ-HĐND

42/NQ-HĐND

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

42/NQ-HĐND

43/NQ-HĐND

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

43/NQ-HĐND

44/NQ-HĐND

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

44/NQ-HĐND

45/NQ-HĐND

Về sáp nhập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên

45/NQ-HĐND

46/NQ-HĐND

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái

46/NQ-HĐND

47/NQ-HĐND

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

47/NQ-HĐND

48/NQ-HĐND

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018; sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

48/NQ-HĐND

49/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2018

49/NQ-HĐND

50/NQ-HĐND

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

50/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 24/11/2017 (bất thường) (Ban hành 1 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

33/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng các khu tái định cư và bố trí tái định cư xen ghép khẩn cấp cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

33/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 24 và 25/7/2017 (Ban hành 15 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

18/NQ-HĐND

Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

18/NQ-HĐND

19/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

19/NQ-HĐND

20/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

20/NQ-HĐND

21/NQ-HĐND

Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/NQ-HĐND

22/NQ-HĐND

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/NQ-HĐND

23/NQ-HĐND

Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái

23/NQ-HĐND

24/NQ-HĐND

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tỉnh Yên Bái năm 2017

24/NQ-HĐND

25/NQ-HĐND

Về sáp nhập, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ

25/NQ-HĐND

26/NQ-HĐND

Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/NQ-HĐND

27/NQ-HĐND

Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Yên Bái

27/NQ-HĐND

28/NQ-HĐND

Quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/NQ-HĐND

29/NQ-HĐND

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

29/NQ-HĐND

30/NQ-HĐND

Về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/NQ-HĐND

31/NQ-HĐND

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

31/NQ-HĐND

32/NQ-HĐND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

32/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 5 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 10/04/2017 (Ban hành 9 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

08/NQ-HĐND

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

08/NQ-HĐND

09/2017NQ-HĐND

Về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

09/2017NQ-HĐND

10/NQ-HĐND

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

10/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

11/NQ-HĐND

12/2017/NQ-HĐND

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

12/2017/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

13/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND

Về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020

14/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

15/NQ-HĐND

16/NQ-HĐND

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021

16/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 8/02/2017 (Ban hành 7 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

01/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/NQ-HĐND

02/NQ-HĐND

Về việc cho bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/NQ-HĐND

03/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

03/NQ-HĐND

04/NQ-HĐND

Về việc cho bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/NQ-HĐND

05/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/NQ-HĐND

06/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

06/NQ-HĐND

07/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

07/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 22 và 23/12/2016 (ban hành 14 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

44/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

44/NQ-HĐND

45/NQ-HĐND

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020

45/NQ-HĐND

46/NQ-HĐND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 - Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

46/NQ-HĐND

47/NQ-HĐND

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

47/NQ-HĐND

48/NQ-HĐND

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

48/NQ-HĐND

49/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

49/NQ-HĐND

50/NQ-HĐND

Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015

50/NQ-HĐND

51/NQ-HĐND

Về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

51/NQ-HĐND

52/NQ-HĐND

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Yên Bái

52/NQ-HĐND

53/NQ-HĐND

Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

53/NQ-HĐND

54/NQ-HĐND

Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

54/NQ-HĐND

55/NQ-HĐND

Về biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tỉnh Yên Bái năm 2017

55/NQ-HĐND

56/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2017

56/NQ-HĐND

57/NQ-HĐND

Ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ kinh phí phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú ngoài quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020

57/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 26/8/2016 (Ban hành 10 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

34/NQ-HĐND

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

34/NQ-HĐND

35/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016

35/NQ-HĐND

36/NQ-HĐND

Về việc sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái,giai đoạn 2016 - 2020

36/NQ-HĐND

37/NQ-HĐND

Nghị quyết về Đề án tổ chức xây dựng lực lượng quân báo - trinh sát giai đoạn 2016 - 2020;

37/NQ-HĐND

38/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

38/NQ-HĐND

39/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

39/NQ-HĐND

40/NQ-HĐND

Về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ

40/NQ-HĐND

41/NQ-HĐND

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

41/NQ-HĐND

42/NQ-HĐND

Về việc ban hành một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái

42/NQ-HĐND

43/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016

43/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 1 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Diễn ra ngày 30/6/2016 (Ban hành 10 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

09/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

09/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

10/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND

Về việc thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND

Về số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

13/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/NQ-HĐND

16/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

16/NQ-HĐND

17/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/NQ-HĐND

18/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

18/NQ-HĐND

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h