Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi có cháu được tuyển dụng là viên chức thiết bị trường học cấp THCS từ năm 2011, được xếp mã ngạch 171.71. Hiện cháu tôi hưởng lương bậc 4 hệ số 2,46. Cháu học trung cấp. Vừa rồi cháu tôi đã học xong đại học thiết bị vào tháng 6/2019 đang chờ bằng tốt nghiệp. Cháu có học các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu. Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. Vậy xin hỏi quý cơ quan lương và ngạch của cháu theo thông tư sẽ thay đổi ra sao?Gia đình phải có các thủ tục gì để làm chuyển ngạch cho cháu? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Minh Quang / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 28/05/2019

Câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

1. Lương và ngạch của thư viện viên trung cấp, mã số 17.171 theo Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập sẽ thay đổi như sau:

- Từ ngạch thư viện viên trung cấp, mã số 17.171 chuyển sang mã số chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm - mã số V.07.07.20 khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm; Và được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nếu viên chức hiện đang hưởng lương bậc 4, hệ số 2,46 (viên chức loại B) và có trình độ đại học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhân viên thiết bị, thí nghiệm, thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; cụ thể từ bậc 4, hệ số 2,46 (viên chức loại B) sẽ xếp sang bậc 3, hệ số 2,72. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

2. Thủ tục, trình tự chuyển xếp:

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT có quy định "Người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức có trách nhiệm:

- Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt."

Do đó cá nhân viên chức cần chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp mới theo thông báo của đơn vị chủ quản để đơn vị lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 07/06/2019