Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia điều hành Tổ hợp tác có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng không? Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Quốc Huy / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 18/12/2019

Câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác, Thanh tra tỉnh trả lời cụ thể như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác quy định: Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”.

Vì vậy, việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia điều hành Tổ hợp tác không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong trường hợp công việc của Tổ hợp tác thực hiện không vi phạm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Điều 19 Luật Viên chức năm 2010; khoản a, khoản c, khoản đ, khoản e Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ngoài ra, nếu cán bộ, công chức (tham gia điều hành Tổ hợp tác) là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thanh tra tỉnh gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh để trả lời công dân theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 02/01/2020