Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Cơ quan tôi đang chuẩn bị Đại hội các chi bộ trong tháng 1/2020, mọi việc đang dần chuẩn bị hoàn tất, tuy nhiên hôm vừa rồi, chúng tôi có nhận được Công văn số 16-HD/BTCTU ngày 13/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ, trong đó có một số điểm rất mới (Ban tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai hướng dẫn quá muộn, do mọi công văn, hồ sơ chúng tôi đã chuẩn bị gần xong).

Vậy tôi xin hỏi: Trong khi chưa có Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để tham gia ý kiến, chúng tôi có tổ chức Đại hội được không (Do tôi biết một số huyện đã có văn bản dừng và lùi thời gian tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở để chờ có Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để tổ chức Đại hội cho đúng các nội dung). Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo nào không cho việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở để đúng trình tự, nội dung hướng dẫn. Xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Văn Trường / Địa chỉ: Phường Yên Ninh, TP Yên Bái / Ngày hỏi: 23/12/2019

Câu trả lời:

Sau khi nhận được văn bản, Ban T chức Tỉnh ủy đã ch đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và có ý kiến trả lời cụ thể như sau:

Đ tổ chức đại hội chi bộ cơ s đúng với trình tự nội dung, đề nghị nghiên cứu thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ s, cụ th: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QD/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn s 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư “Hướng dẫn một số vấn đ cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quổc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 13-HD/TƯ, ngày 02/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch s 145-KH/TU ngày 02/7/2019 cùa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên cơ sở.

Như vậy, việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở; trong khi chưa có dự thảo Văn kiện đại hội XIII của Đảng thì chi bộ vẫn tiến hành tổ chức đại hội chi bộ theo kế hoạch đề ra; tuy nhiên, đến khi có dự thảo Văn kiện đại hội XIII của Đảng thì chi bộ phải tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đảng viên và tổng hợp, bổ sung, báo cáo cấp ủy cơ sở theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/01/2020