Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Yên Bái có chính sách, quy định như thế nào về thu gom rác thải y tế do bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân điều trị ngoại trú phát tán ra môi trường? Nhà nước có quy định bắt buộc các cơ sở y tế phải thu gom số rác thải y tế do bệnh nhân thuộc cơ sở mình điều trị không? Chính sách khuyến khích thu gom như thế nào để bảo đảm thu gom triệt để? Xin cảm ơn !

Người hỏi: Công dân Trịnh Minh Thuận / Địa chỉ: Tổ Phúc An, phường Nguyễn Phúc / Ngày hỏi: 04/02/2020

Câu trả lời:

S Y tế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại, Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý chất thải y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1433/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 và Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017).

Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trong toàn tỉnh thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định. Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh trong cơ sở mình. Sở Y tế tổ chức giám sát, kiểm tra thường kỳ và đột xuất. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở y tế thực hiện xử lý chât thải y tế không đúng quy định. Đến nay các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

Tuy nhiên trường hợp thu gom rác thải y tế do bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân điều trị ngoại trú làm phát sinh rác thải y tế ngoài cơ sở y tế (tại nhà), hiện tại chưa có văn bản pháp quy quy định về việc thu gom xử lý rác thải y tế phát sinh trong các trường hợp này mặc dù số lượng không nhiều tại khu vực miền núi.

Trong khi chờ có văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản, trước mắt Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bổ sung hướng dẫn tạm thời phương pháp thu gom và xử lý bằng các biện pháp chôn lấp hoặc đốt tại nhà hay tại cơ sở y tế gần nhất.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Y tế kính chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái xem xét, trả lời công dân theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Y tế đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 14/02/2020