Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giá dịch vụ trông giữ xe

Theo Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Giá dịch vụ sử dụng đò

Theo Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

Theo Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Theo Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tạm thời giá sản phấm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết đinh giá của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Giá dịch vụ sản phẩm công ích thủy lợi

Theo Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tạm thời giá sản phấm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết đinh giá của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lệ phí cấp phép xây dựng

Ngày 23/2/2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian áp dụng các quy định về phí, lệ phí trong Quyết định này từ ngày 03/01/2017.

Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia; lệ phí sử dụng và duy trì địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia; lệ phí sử dụng và duy trì địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.