Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm

16/03/2021 10:46:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai và giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 10/3/2021, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai và giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các đơn vị Chủ đầu tư và nhà thầu liên quan.

Sau khi kiểm tra các dự án tại hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung:

Năm 2021 là năm đầu kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm chuyển tiếp, các dự án khởi công mới của tỉnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được đưa vào Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy. Với việc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 được giao từ rất sớm (từ ngày 16/12/2020) đã tạo sự chủ động cho các đơn vị, các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Trong thời gian 02 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, chủ đầu tư đã có sự nỗ lực, chủ động trong việc triển khai các dự án theo tiến độ, kế hoạch; những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện đã được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện; nhìn chung các dự án, công trình được các chủ đầu tư tập trung triển khai theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ thi công một số dự án còn chậm (dự án Chợ Bến đò); công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công (dự án đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai); năng lực nhà thầu còn hạn chế; một số đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý chưa tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

2.1. Các đơn vị Chủ đầu tư:

- Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tiến độ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

 - Xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai các dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đơn vị phối hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận trước ngày 30/3/2021, làm cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án.

- Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các đơn vị Chủ đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá đầu tư các dự án về trình tự, thủ tục đầu tư, thời gian thực hiện, những phát sinh điều chỉnh, bổ sung (nếu có); tổng hợp tiến độ triển khai các dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị Chủ đầu tư thực hiện rà soát, cân đối các nguồn vốn bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm trên nguyên tắc nguồn vốn bố trí tối thiểu phải đảm bảo chi trả đủ cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với các địa phương, Chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các chế độ, chính sách và trình tự thủ tục pháp lý liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công xây dựng công trình.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại các dự án đầu tư.

- Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung quy cách, kích thước, giá trị bồi thường cây cối, hoa màu đã ban hành kèm theo Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho phù hợp với điều kiện thực tế giải phóng mặt bằng, tránh sự trục lợi của người dân.

2.5. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái:

- Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt Hội đồng giải phóng mặt bằng, các phòng ban chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các phường, xã phối hợp với các đơn vị Chủ đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với các khu vực nằm trong phạm vi các dự án triển khai, đặc biệt là khu vực xã Giới Phiên; kiên quyết có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Về các dự án cụ thể sau khi kiểm tra:

Đối với các dự án cụ thể, sau khi kiểm tra và nghe báo cáo của các đơn vị Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

3.1. Dự án Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái:

Để đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trước ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) phối hợp với nhà thầu tư vấn quản lý dự án (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đồng thời hoàn thành việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai thi công theo tiến độ cụ thể như sau:

+ Ngày 12/3/2021, Chủ đầu tư trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn theo quy định.

+ Ngày 14/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành báo cáo thẩm định gửi Chủ đầu tư phê duyệt theo thẩm quyền, làm cơ sở để triển khai thi công công trình.

+ Trước ngày 15/4/2021, hoàn thành việc triển khai thi công toàn bộ phần móng kè.

- Về tiến độ triển khai các gói thầu:

+ Đối với gói thầu số 12 (đoạn Km0 - Km1+164,6m) phải hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

+ Đối với gói thầu số 13 (đoạn Km1+164,6m - Km3+250m) phải hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Cao Minh Lịch di chuyển nhà để đảm bảo mặt bằng thi công công trình; trường hợp cần thiết thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Về việc bố trí tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái được bố trí tái định cư cho hộ gia đình tại các lô đất tái định cư còn dôi dư của các dự án khác trên địa bàn thành phố. 

- Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án: Giao Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án kết nối kéo dài điểm đầu tuyến với Quốc lộ 32C hoặc các tuyến giao thông khác của thành phố trên cơ sở quy hoạch chung thành phố Yên Bái đã phê duyệt; tổ chức lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 15/4/2021 (lưu ý việc điều chỉnh, bổ sung dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã phê duyệt).

3.2. Dự án Đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái:

+ Phối hợp với Chủ đầu tư tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng liên quan của thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo trước ngày 30/4/2021 hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án, công khai phương án giải phóng mặt bằng. Riêng đối với các khu tái định cư phải hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án, công khai phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 30/3/2021.

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng; trường hợp cần thiết xây dựng phương án việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, đặc biệt là các khu tái định cư.

- Về kiến nghị xây dựng hoàn trả Trạm y tế phường Yên Ninh: Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về nguyên tắc cho bổ sung vào dự án để xây dựng hoàn trả Trạm y tế phường Yên Ninh cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành; vị trí xây dựng Trạm y tế do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái quyết định trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy hoạch được phê duyệt.   

3.3. Dự án Đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai, tỉnh Yên Bái:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan và tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thực hiện rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với các khu vực nằm trong phạm vi dự án triển khai (xã Giới Phiên), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/3/2021.

3.4. Dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái:

- Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đồng thời xây dựng tiến độ triển khai cụ thể, có cam kết của nhà thầu đối với từng gói thầu để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện.

- Về công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu quản lý: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát công tác quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu; đồng thời chỉ đạo chủ thể quản lý rừng phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ triển khai dự án.

3.5. Dự án cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái (đoạn Đền Tuần Quán - Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn).

- Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương triển khai thi công hoàn thành tuyến đường vào khu dự án đô thị của Công ty cổ phần Eurowindow Holding trong tháng 4/2021 để bàn giao chủ Nhà đầu tư triển khai dự án.

- Về công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến Nhà máy Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:

+ Giao Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức làm việc với doanh nghiệp, xác định các kiến nghị liên quan; đồng thời tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất theo ranh giới được thuê của doanh nghiệp theo quy định; sau khi hoàn thành việc thu hối đất, nghiên cứu phương án sử dụng thành quỹ đất công cộng (vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe tĩnh...) phục vụ người dân khu vực.

+ Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí xây dựng lán trại tạm phục vụ việc di dời đối với các tài sản trên đất của doanh nghiệp; giao Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng xem xét lại phương án thiết kế nút giao giữa đường Bảo Lương và đường Lê Lợi; nút giao đường Bảo Lương và đoạn Đền Tuần Quán - Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, đề xuất phương án điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

3.6. Dự án Chợ Bến đò, thành phố Yên Bái:

- Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) xây dựng chi tiết tiến độ triển khai cụ thể theo từng ngày, làm cơ sở để quản lý tiến độ, hợp đồng thi công và chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/3/2021.

- Về thời hạn thực hiện của dự án: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/6/2021; Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát lại tiến độ hợp đồng với nhà thầu, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan; thực hiện lập báo cáo đánh giá đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/3/2021.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác để đưa vào sử dụng Chợ Bến đò ngay sau khi hoàn thành công trình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/3/2021. 

3.7. Dự án đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

- Về công tác giải phóng mặt bằng:

+ Giao Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình di dời để đảm bảo mặt bằng thi công công trình (đặc biệt đối với hộ gia đình ông Mầu Văn Thọ, phường Yên Ninh), đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các hộ gia đình cố tình không hợp tác, di dời trước ngày 30/4/2021.

+ Đối với đoạn tuyến từ cầu Bách Lẫm đến cầu Tuần Quán: Đến ngày 15/4/2021 phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công.

- Về tiến độ thi công công trình: Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và các khu tái định cư theo tiến độ đã phê duyệt, cụ thể:

+ Đối với khu tái định cư số 01, số 02: Hoàn thành thước ngày 20/4/2021.

+ Đối với khu tái định cư số 03: Hoàn thành thước ngày 15/4/2021.

+ Đối với đoạn tuyến từ cầu Bách Lẫm đến cầu Tuần Quán: Hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/9/2021.

- Yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng chi tiết tiến độ triển khai cụ thể, làm cơ sở để quản lý tiến độ, hợp đồng thi công, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/3/2021.

- Về kiến nghị mở rộng khu tái định cư: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và Chủ đầu tư cho mở rộng khu tái định cư số 01 lên khoảng 50 lô; Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án thiết kế, lập báo cáo đánh giá đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.   

3.8. Dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp đường nối Quốc lộ 32, Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

- Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến đang triển khai (đoạn qua địa phận xã Vân Hội, Việt Hồng, huyện Trấn Yên; đoạn qua xã Đại Lịch, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn), đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

- Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra phương án thiết kế các đoạn tuyến qua trung tâm các xã: Vân Hội, Việt Hồng, Việt Cường, huyện Trấn Yên; Đại Lịch, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn; nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy mô thiết kế thành đường cấp IV miền núi, kết hợp giao thông đô thị (rãnh dọc có nắp đậy, điện chiếu sáng và vỉa hè hoàn chỉnh) theo quy hoạch để đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

598 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h