Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

12/06/2019 12:05:04 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phươngtăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/52016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản 2087/UBND-NC ngày 06/9/2018; Văn bản số 1926/UBND-NC ngày 21/8/2018; Văn bản 2631/UBND-NC ngày 28/11/2017; Văn bản số 1281/UBND-NC ngày 26/6/2017; Văn bản số 1152/UBND-NC ngày 08/6/2017...).

Tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Văn bản số 1351/UBND-NCPC ngày 28/5/2019 về nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1).

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn quy định các văn bản quy phạm pháp pháp luật do cơ quan, đơn vị mình chủ trì soạn thảo cho Sở Tư pháp để thực hiện việc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng quy định./.

337 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h