Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019

11/09/2019 17:32:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, phê duyệt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn 5 tháng cuối năm 2019 cụ thể như sau:

Đến hết quý III/2019, kết quả giải ngân tối thiểu đạt gần 2.694.941 triệu đồng/tổng kế hoạch vốn giao là trên 3.840.173 triệu đồng, bằng 70,2% kế hoạch.

Đến hết niên độ ngân sách 2019, kết quả giải ngân tối thiểu đạt 3.840.173 triệu đồng/tổng kế hoạch vốn giao là 3.840.173 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

Đối với tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án chuyển tiếp: Tổng số các dự án đang triển khai thực hiện chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 là 236 dự án, với tổng vốn được giao là 1.698.817 triệu đồng. Hết quý I/2019, đã triển khai hoàn thành 63 dự án, bằng 27% tổng số dự án. Hết quý II/2019, đã triển khai hoàn thành 125 dự án (hoàn thành thêm 62 dự án), bằng 53% tổng số dự án. Hết quý III/2019, triển khai hoàn thành 173 dự án (hoàn thành thêm 61 dự án), bằng 73,3% tổng số dự án. Hết quý IV/2019, triển khai hoàn thành 233 dự án (hoàn thành thêm 50 dự án), bằng 94% tổng số dự án.

Dự kiến chuyển tiếp thực hiện sang năm 2020 là 13 dự án (chủ yếu là các dự án sử dụng vốn nước ngoài ODA là 8 dự án, các dự án khác do thực hiện, điều chỉnh, bổ sung hạng mục nên dự kiến hoàn thành sau năm 2020).

Để đạt được kế hoạch trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra 7 giải pháp thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn, cụ thể:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 592/UBND-XD ngày 18/3/2019, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/5/2019,...

2. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các phòng chuyên môn cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định; rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; có biện pháp chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.

4. Đối với các dự án hoàn thành phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu phải hoàn thành thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để thanh toán dồn vào những tháng cuối năm; thực hiện nghiệm thu, thanh toán đối với từng hạng mục công trình đã hoàn thành;

5. Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn theo quý đối với các công trình, dự án không có khả năng giải ngân; các dự án triển khai thực hiện chậm so với yêu cầu sang cho các dự án đã có khối lượng thực hiện đủ điều kiện giải ngân, các dự án có tiến độ triển khai thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện,...

6. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các chính sách về thu ngân sách, huy động tối đa các nguồn thu để bổ sung kịp thời vào ngân sách, đảm bảo nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết.

7. Đối với nguồn vốn nước ngoài, đề nghị các sở, ngành sớm hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng, điều chỉnh dự án và cấp vốn; các đơn vị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngay sau khi được cấp vốn để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

260 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h