Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái - Đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

29/11/2019 09:46:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

Theo đó, chủ trương của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu lao động là: Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp phải thúc đẩy được sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu lao động phải tạo điều kiện phát huy được những lợi thế so sánh của từng lĩnh vực, từng vùng, gắn với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khả năng triển khai áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chuyển dịch cơ cấu lao động nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động phải gắn với sự phát triển của các khu đô thị, các vùng kinh tế trong tỉnh và của khu vực, gắn với sự phân công, hợp tác lao động trong tỉnh, trong khu vực và của cả nước.

Mục tiêu cụ thể: đến năm 2020, lao động nông nghiệp còn khoảng 61,9% lao động (bình quân mỗi năm chuyển dịch 1,6% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tương ứng với khoảng 4.060 lao động/năm).  Đến năm 2025, lao động nông nghiệp còn khoảng 51,9% lao động (bình quân mỗi năm chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tương ứng với khoảng 6.600 lao động/năm).

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Xây dựng chính sách của Đề án nhằm đẩy mạnh khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho các doanh nghiệp lớn được tỉnh thu hút đầu tư, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến như chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chế biến khoáng sản; các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ…nhằm thu hút nhiều lao động nông nghiệp vào làm việc. Phối hợp với các địa phương nhằm cung ứng lao động theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm tăng số lao động được giải quyết việc làm thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm hàng năm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, chú trọng đến các thị trường  có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc…

524 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h